Abp Ryś: kiedy doświadczysz przebaczenia w zjednoczeniu z Jezusem, będziesz najlepszym uczniem, misjonarzem, apostołem Boga Miłosiernego – Msza Krzyżma 2020
16:28 | 19.06.2020 | Wyświetleń: 1994 | Autor: ks. Paweł Kłys

W uroczystość Największego Serca Pana Jezusa w łódzkiej bazylice archikatedralnej, w obecności księży biskupów, duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, klerków, sióstr zakonnych i wiernych świeckich zostały pobłogosławione Oleje Święte przez metropolitę łódzkiego arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Tegoroczna Msza Krzyżma – celebrowana zwyczajowo w Wielki Czwartek przed południem – została przeniesiona decyzją arcybiskupa łódzkiego na dzień dzisiejszy z uwagi na trwającą w Polsce pandemię koronawirusa covid19. Pobłogosławione Oleje będą używane do celebracji sakramentów świętych i sakramentaliów.

W homilii arcybiskup łódzki powiedział między innymi – ta liturgia uświadamia nam, skąd się bierze to „dziś”. Ono bierze się z namaszczenia, z mocy i z działania Ducha Świętego. W tym sensie to „dziś” dotyczy takiej misji, która jest opisana Słowem Boga, i która jest uruchamiano dynamiką Ducha Świętego, którego namaszczenie nosimy w sobie, i którego moc chcemy w sobie rozpalić. Chcemy pozwolić Duchowi Świętemu, by w nas – na tej liturgii – na nowo rozpalił tę moc, która jest w nas od momentu naszych święceń. Na tę misję, na tę moc, na to namaszczenie, chcemy się także nawracać, dlatego też będziemy odnawiać nasze przyrzeczenia kapłańskie. W tych przyrzeczeniach jest na pewno – dla każdego z nas – ważny wymiar nawrócenia, dziś tak strasznie potrzebny. Wymiar nawrócenia kapłańskiego. Ważne, byśmy wyczuli, że chodzi o to „dziś”, nie jutro, nie po wakacjach, nie chodzi o moment, kiedy pojawię się z moją posługą w innym miejscu, bo w tym gdzie jestem się nie da. Chodzi o dziś! – podkreślił kaznodzieja.

Kerygmat jest narzędziem, dzięki któremu mamy przywracać wzrok i dawać ludziom doświadczenie wolności. Kerygmat – przepowiadanie Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, który posyła Ducha. Ludzie tracą jasność widzenia, kiedy z ich pola widzenia znika Jezus. Myślę, że tak też jest z nami. Tracimy jasność widzenia, przestajemy wiedzieć co jest dobre, a co złe, co pierwsze, a co drugie. Przestajemy widzieć wyraźnie, kiedy z naszego pola widzenia znika nam Jezus Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Pan. Bez Niego nie ma też doświadczenia wolności. On nas wyswobadza ku wolności. Trzeba się dziś zapytać: ile w moim przepowiadaniu jest kerygmatu, a ile jest opowiadania o wszystkim? – pytał.

Metropolita łódzki zwrócił uwagę na to, że – mamy ciągle najmniejszą liczbę księży w przeliczeniu na ludzi świeckich. Jest ogromna liczba ludzi, którzy muszą być „obsłużeni” przez najmniejszą liczbę księży w Polsce. Co z tym chcecie zrobić? Odpowiedzią jaką daje Jezus jest ta: posyłaj, posyłaj, posyłaj. Ciągle o tym mówimy w Kościele. Bardzo często, kiedy się mówi o potrzebie posłania ludzi, mówi się w co ich wyposażyć? Czego potrzebują idący w misję apostolską? Wiele rzeczy możemy ludzi nauczyć, ale wyposażenie, o którym mówi Jezus to jest doświadczenie przebaczenia – wyzwolenia z tego ucisku, z tego miażdżenia – jakie w twoje życie wprowadza wina. Kiedy ten ciężar z ciebie zostanie zdjęty i doświadczysz przebaczenia w zjednoczeniu, będziesz najlepszym uczniem, misjonarzem, wielkim apostołem Boga Miłosiernego. Kto tak ludzi posyła? Ten, który podda się Duchowi Świętemu! – zaznaczył arcybiskup.

Tuż przed doksologią – a więc modlitwą kończącą Modlitwę Eucharystyczną – ksiądz arcybiskup pobłogosławił Olej Chorych, który będzie używany przez kapłanów do udzielania sakramentu Namaszczenia Chorych.

Po modlitwie po Komunii Świętej miał miejsce obrzęd konsekrowani Oleju Katechumenów – służącego przygotowującym się do chrztu dorosłym oraz Oleju Krzyżma – który wykorzystywany jest podczas sprawowania Sakramentu Chrztu Świętego, Sakramentu Bierzmowania, Sakramentu Kapłaństwa oraz podczas konsekracji kościoła i nowego ołtarza.

Przed błogosławieństwem kończącym liturgię metropolita łódzki wręczył nominacje nowym proboszczom i wikariuszom. Duchowni zmienią swoje dotychczasowe miejsca posługi z końcem sierpnia br., aby wraz z nowym rokiem szkolnym rozpocząć swoją pracę duszpasterską we wspólnotach, do których zostali posłani przez arcybiskupa łódzkiego.

zobacz także: Zmiany personalne 2020 w Archidiecezji Łódzkiej

Po zakończeniu liturgii, konsekrowane Oleje zostały przekazane dziekanom 27 dekanatów Archidiecezji Łódzkiej.


zobacz także:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.