Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: wiara musi się ostatecznie wyrazić misją | III Niedziela Wielkanocna
11:36 | 26.04.2020 | Wyświetleń: 912 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Uczniostwo jakim jest wiara musi się ostatecznie wyrazić misją”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś w III Niedzielę Wielkanocną.

Metropolita Łódzki przewodniczył Eucharystii sprawowanej w domenowej kaplicy. W swojej homilii zwrócił uwagę, że dzisiejsza Ewangelia pokazuje w jaki sposób Pan Jezus prowadzi nas do wiary i jakie są najważniejsze elementy dojrzałej wiary.

SŁUCHANIE SŁOWA

„Wiara rodzi się z tego co się słyszy. Pierwsze przykazanie jakie zna Tora to jest: słuchaj Izraelu. Na niewiarę uczniów Jezus odpowiada tłumaczeniem słowa. Zaczynając od Mojżesz poprzez wszystkich Proroków wykładał im to, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. To jest ogromnie ważne, żeby każdy z nas poddał się słowu. Żebyśmy się poddali temu, co Bóg sam o sobie mówi. To jest dla tego ważne, byśmy się wyzbyli fałszywych obrazów Boga. To jest ten główny problem tych dwóch uczniów zmierzających do Emaus. Oni widzą Boga zupełnie inaczej niż On się sam przedstawia. Oni widzą wszystko to co się wydarzyło w Jerozolimie jako klęskę Jezusa Chrystusa, a Jezus sam im mówi, że Mesjasz musiał to wszystko cierpieć i w ten sposób wejść do swej chwały, bo taki jest Bóg. Bóg nie potrafi wchodzić do swej chwały, inną drogą, jak poprzez taką miłość, która uzdalnia Go do cierpienia, aż po ofiarę z siebie samego. Oni powinni to wiedzieć, bo byli ludźmi Pisma, ale najwyraźniej czytali Pismo, ale nigdy go nie usłyszeli, bo obraz jaki był w Biblii do nich nie przemawiał. Jezus musi im wyjaśniać co jest w Piśmie”- mówił Abp Ryś.

DOŚWIADCZENIE WSPÓLNOTY

Kolejny element, który prowadzi nas do dojrzałej wiary to doświadczenie wspólnoty. „Niesłychanie ważne w przeżyciu naszej wiary jest doświadczenie wspólnoty. Wiara nie jest czymś prywatnym. Wiara jest czymś głęboko osobistym, ale potrzeba, abyśmy osobistą wiarę przeżywali we wspólnocie i to takiej wspólnocie, która jest konkretna. Wspólnota w Emaus była trzy osobowa. Potrzebujemy takiego życia wspólnego, które jest doświadczeniem miłości”- wyjaśniał Ksiądz Arcybiskup.

EUCHARYSTIA

Trzecim elementem prowadzącym nas do dojrzałej wiary jest Eucharystia. „Eucharystia rozumiana jako sposób przebywania z Nim. Jezus poszedł z uczniami, bo prosili Go aby został z nimi. Nie chodzi o to, aby być przez chwilę, ale aby trwać. Nie chodzi o to, aby spotkać się z Jezusem przez minutę czy godzinę na tydzień, ale o to, aby wejść z Nim w relację, która jest trwała. Jezus szedł z uczniami, aby z nimi trwać, a później Ewangelia mówi, że zniknął. Nie oznacza, że sobie poszedł, ale stał się nieobecny. Już Go nie widzą tak jako Go widzieli jeszcze przed chwilą. Dlaczego? Dlatego, że mają w sobie spożytą Eucharystię. Teraz On trwa w nich przez Eucharystię. Eucharystia jest nam pokazana w tym tekście, jako sakrament trwania naszego w Jezusie i Jego w nas.”

MISJA

„Jak przeżywasz wiarę z Jezusem w taki sposób, że przyjmujesz Jego słowo i ono cię zmienia i ono cię prowadzi  do doświadczenia wspólnoty w miłości i ono prowadzi cię do ciągłego, trwałego bycia z Jezusem przez Eucharystię, to pewnie dzieje się z tobą tak, że nie potrafisz o tym nie powiedzieć. Jezus nawet nie musiał im tego kazać. Sami poszli i mówili. Uczniostwo jakim jest wiara musi się ostatecznie wyrazić misją”- wyjaśnił ostatni element dojrzałej wiary Metropolita Łódzki.

Przed błogosławieństwem Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś przypomniał, że dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Biblijną. „Centralnym punktem tej niedzieli jest wspólne czytanie Pisma Świętego. Może dziś w domach usiądźmy razem i czytajmy Pismo Święte. Każdy z rodziny czyta pięć minut. Czytać i słuchać.”

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.