Archidiecezja Łódzka
Brat Marek i arcybiskup Grzegorz o fenomenie TAZIE
00:01 | 14.12.2019 | Wyświetleń: 1038 | Autor: ks. Paweł Kłys

Dziś wieczorem w domu Wspólnoty Chemin Neuf w Łodzi odbyło się spotkanie z bratem Markiem z Taize i księdzem arcybiskupem Grzegorzem Rysiem. Blisko półtoragodzinna rozmowa została poprzedzona modlitwą kanonami i adoracją Krzyża, która miała miejsce w kaplicy Wspólnoty.

Wieczorne spotkanie odbyło się w związku z promocją książki Piotra Żyłki, która nosi tytuł: „Bóg. Cisza. Prostota.” Książka jest opowieścią o fenomenie Taize i osobistą rozmową z bratem Markiem, z którym spotkanie stało się przełomem w życiu wielu ludzi. To także historia wielkiej miłości do Boga. Czułości i gościnności. Nadziei i szansie dla każdego z nas, by w czasach nieustannego zagonienia, kryzysu wiary i wartości, znaleźć pokój serca i zmienić swoje życie.

W czasie rozmowy – animowanej przez autora książki – zostały poruszone tematy związane z dzisiejszą rocznicą wprowadzenia Stanu Wojennego ale także osobistymi doświadczeniami ekumenicznej wspólnoty Taize jak i historią życia brata Marka.

Fenomen Taize zadziwiał i dziś zadziwia wielu ludzi w różnym wieku – o czym świadczy obecność na spotkaniu młodych i starszych, świeckich i duchownych, którzy byli lub dopiero planują wybrać się do Taize. Wszystkich łączy jedno chęć spotkania z Bogiem ponad podziałami – by pokazać, że jedność jest możliwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.