Archidiecezja Łódzka
O Duszpasterstwie Kobiet w Porszewicach k. Łodzi
21:10 | 21.11.2019 | Wyświetleń: 923 | Autor: ks. Paweł Gabara

W dniach 16 i 17 listopada br. w Ośrodku Rekolekcyjno-Konferencyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach odbyły się warsztaty dla duszpasterzy kobiet i przedstawicielek duszpasterstw kobiecych Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet przy Konferencji Episkopatu Polski.

W spotkaniu pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Szlachetki – delegata Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet – uczestniczyło ponad 60 osób, a wśród nich liczne przedstawicielki wspólnot kobiecych działających w diecezjach polskich, siostry zakonne oraz księża, którzy duszpastersko wspierają inicjatywy podejmowane przez kobiety.

Uczestnicy rozważali trzy tematy, które następnie omówione zostały podczas dyskusji panelowych w mniejszych grupach, a wnioski zostały przedstawione na forum przez przedstawicieli zespołów.

W pierwszy temat, brzmiący Jaki model duszpasterstwa kobiet ma być obecny (jest potrzebny) w naszych diecezjach, wprowadził uczestników salezjanin ks. Dominik Chmielewski, ewangelizator i współtwórca Maryjnej wspólnoty dla mężczyzn „Wojownicy Maryi”. W ramach tematu zastanawiano się tym, jak powinna dziś wyglądać współpraca między duszpasterzami a wspólnotami kobiecymi, działającymi nie tylko w kościele.

W kolejny zagadnienie, poświęcone roli księdza w duszpasterstwie kobiet z perspektywy księży i kobiet, uczestników wprowadziła s. Anna Pudełko – apostolinka, psychopedagog, od wielu lat aktywnie działająca na rzecz kobiet. W ramach tego zagadnienia szczegółowo omówiono szereg stereotypów utrudniających wzajemną współpracę duszpasterską pomiędzy kobietami i duchownymi.

W ostatni z tematów, dotyczący zagadnienia duszpasterskiej formacji kobiet, który stał się jednocześnie zapowiedzią kolejnego spotkania, uczestników konferencji wprowadziła pani Irena Neumueler – autorka licznych projektów rozwojowych dla kobiet. Jednoznacznie wskazała ona potrzebę stałej formacji kobiet oraz wypracowania różnych jej rodzajów.

Podsumowując warsztaty, bp Wiesław Szlachetka zwrócił uwagę na niesamowitą asystencję Ducha Świętego, który dał wszystkim wzajemne rozumienie i wielką otwartość na siebie, tak podczas spotkań w grupach, jak i podczas modlitwy, która nam towarzyszyła. Biskup zwrócił również uwagę, że to spotkania w pełni wpisuje się w oczekiwania Papieża Franciszka, by Kościół nie bał się dyskutować o nowych formach duszpasterskich oraz o obecności i roli Kobiety w duszpasterstwie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.