Archidiecezja Łódzka
VI zwyczajna sesja plenarna Synodu Archidiecezji Łódzkiej
11:30 | 19.10.2019 | Wyświetleń: 1354 | Autor: ks. Paweł Kłys

W Kościele Łódzkim trwa drugi etap IV synodu Archidiecezji Łódzkiej, który jest poświęcony rodzinie. Od rana w auli Wyższego Seminarium Duchownego trwa szósta zwyczajna sesja plenarna, w czasie której poruszone zostaną dwa kolejne tematy z Instrumentum Labris, opracowane wcześniej w parafialnych grupach synodalnych.

Otwierając dzisiejsze obrady metropolita łódzki wskazał na to, że – Synod jest czasem, kiedy patrzymy na swoich ojców, ale myślimy o swoich synach. Dziś mija 30 lat od śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Kościół się rodzi z krwi męczenników – w tym sensie ks. Jerzy jest dla nas wszystkich ojcem. Jesteśmy pokoleniem, które wyrasta z ojców, ale też Pan nam obiecuje takich synów, którzy będą książętami na całej ziemi. Taka obietnica pomnożenia ludu Bożego, pomnożenia jego roli na całej ziemi. – podkreślił.

Metropolita łódzki zaprezentował także książkę dziekana Roty Rzymskiej Mons. Pio Vito Pinto zatytułowaną: Małżeństwo i rodzina na synodalnej ścieżce Papieża Franciszka. – W książce znajdziemy między innymi uwagi biskupów argentyńskich do ósmego rozdziału Amoris laetitia – jest to tekst, który został uznany przez Ojca Świętego Franciszka, za najlepszą interpretację Jego nauczania. To nie jest tylko książka dotycząca nowego procesu kanonicznego, ale także mówiąca o samym rozumieniu papieskiego dokumentu Amoris laetitia i o jego wymiarach duszpasterskich. – zaznaczył.

Prelegentami dzisiejszej sesji są: ks. dr Marek Pluta – proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łodzi – który zaprezentował temat: „Miłość w małżeństwie”, oraz ks. Paweł Kutynia – dyrektor Domu Samotnej Matki w Łodzi  – który pochylił się nad tematem: „Miłość, która staje się owocna”. Należy podkreślić, że rozważania prelegentów oparte są o opracowania, jakie do sekretariatu Synodu wpłynęły z grup synodalnych działających przy parafiach.

– Małżeństwo jest ikoną Trójcy świętej – to znaczy, że jest ono wspólnotą osób na wzór doskonałej wspólnoty jaką jest wspólnota Trójcy. Odwzorowanie tej wspólnotowości ma się przejawiać w zgodnym i jednomyślnym działaniu małżonków. Może się zdarzyć – co zauważyli jedni małżonkowie – że małżeństwo staje się karykaturą, a nie obrazem Trójcy. Praktyczny rozwój wspólnoty małżeńskiej uwidocznia się na zewnątrz poprzez małe drobne gesty jak wzajemne słuchanie się, poświęcanie sobie czasu, gotowość do przebaczenia, wspólna modlitwa. – podkreślił ks. Pluta.

Prelegent zaznaczył, że przedstawiciele grup synodalnych od duszpasterzy wymagają prowadzenia ale i towarzyszenia im szczególnie w czasie kryzysów i problemów, jakie dotykają współczesne rodziny. Z ankiet, które zostały nadesłane do sekretariatu Synodu wynika, że wśród zagrożeń dla jedności małżeństwa wymieniane są najczęściej: seksualizacja współczesnego świata, łatwość zdrady, dostępność do rozwodów, lansowanie wolnych związków i popularność życia w pojedynkę oraz brak wzorców prawdziwej – ofiarnej miłości małżeńskiej.   – dodał.

– Owocem miłości rodziców między sobą i miłości Bożej do nich samych jest potomstwo, które jest darem. – mówił drugi prelegent dzisiejszej sesji – ks. Paweł Kutynia. – Przyjęcie dziecka – jest przyjęciem daru, a nie tragedią, która dotknęła młodych ludzi. Prelegent wskazał na to, że stan błogosławiony kobiet jest czasem świętym nie tylko dla nich samych, ale również dla całej ich rodzin, które oczekują narodzin dziecka. Rodzice zastanawiają się nad tym czego doświadczyli, ale także nad tym, co mogą ofiarować swoim dorastającym dzieciom. Niezwykle ważnym spostrzeżeniem jest wskazanie na dziadków, którzy nie tylko towarzyszą, ale także pomagają w wychowaniu swoich wnuków. To ważne relacje, ale czasem mogą być one bardzo trudne, gdy dziadkowie chcą ingerować w życie młodych małżonków i ich dzieci. – dodał.

Zadaniem kościoła – zauważył ks. Paweł – jest to, by ukazać wielkie piękno relacji rodzin,  ich bogactwo, dzięki któremu możemy wzrastać i wzajemnie się ubogacać. Do wniosków pastoralnych ks. Kutynia zaliczył pomysł na przeprowadzenie rekolekcji dla rodzin, które byłby umocnieniem więzi w rodzinach i ukazaniem piękna ich jedności. – zakończył.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.