Małżeńskie SOS | pomoc psychologiczna dla par
12:10 | 07.08.2019 | Wyświetleń: 789 | Autor: CSR

Centrum Służby Rodzinie zaprasza pary, które znalazły się w kryzysie do udziału w bezpłatnej krótkoterminowej terapii psychologicznej.

Każda para będzie miała możliwość odbycia pięciu indywidualnych spotkań z psychologiem, podczas których wspólnie zdiagnozują źródło kryzysu w związku, określą cel pracy oraz uzgodnią i urealnią oczekiwania małżonków/partnerów wobec siebie. Częstotliwość spotkań będzie ustalona indywidualnie z każdą parą.

– Czynników, które mogą powodować nieporozumienia w związku i oddalanie się od siebie jest wiele – wśród wymienianych najczęściej w poprzednich 2 edycjach programu ”Małżeńskie SOS” znalazły się – trudności w komunikacji, tj. mówieniu o uczuciach, potrzebach
i oczekiwaniach, ale również, zdrada, przemoc psychiczna i/lub fizyczna, uzależnienia. Wiele par boryka się także z problemami finansowymi, cierpi z powodu bezpłodności lub poronienia i utraty dziecka oraz załamania wiary. Często mimo dobrej woli i chęci przezwyciężenia problemu, bez pomocy osoby trzeciej nie są w stanie wyjść z kryzysu. Krótkoterminowa terapia, którą rozpoczynamy w Centrum Służby Rodzinie, ma przynieść realną pomoc małżeństwom/parom mającym trudności w podjęciu dialogu, który stałby się właściwą, indywidualną dla Nich ścieżką do wybaczenia, osiągnięcia zgody i trwałej poprawy relacji –
mówi Aneta Szustak, koordynator projektu.

Projekt „Małżeńskie SOS – pomoc psychologiczna dla par. Edycja 3” jest finansowany z budżetu Województwa Łódzkiego i jest skierowany do par z Łodzi i terenu woj. łódzkiego. Będzie realizowany od lipca do grudnia 2019 r. Szczegółowe informacje i zapisy: Centrum Służby Rodzinie, ul. Broniewskiego 1a, tel. 607 131 131.

Centrum Służby Rodzinie https://www.csr.org.pl/ od przeszło 20 lat prowadzi bezpłatne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne a także grupę wsparcia dla osób współuzależnionych. W strukturach Centrum Służby Rodzinie działa Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej, Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny, świetlica środowiskowa „M.Łodzi Niegniewni” oraz Fundusz Ochrony Macierzyństwa, Fundusz Obrony Życia i Szkoła Rodzicielstwa, która przygotowuje do porodu i pełnienia ról rodzicielskich.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.