Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: pierwszą konsekracją człowieka jest Chrzest | Konsekracja dziewic w Łodzi
20:50 | 01.01.2019 | Wyświetleń: 3276 | Autor: Antoni Zalewski

„To co chcecie zrobić drogie siostry Sylwio i Nadio to jest wejście w przymierze z Bogiem. Patrzcie na nie uważnie, bo na ostatnim Synodzie Biskupów powiedziano, że życie konsekrowane jest życiem prorockim. To nie jest tylko tak, że to co one dzisiaj czynią jest ich prywatą sprawą. To co one dzisiaj czynią jest proroctwem dla nas wszystkich. Patrząc na te kobiety możemy się uczyć o co w życiu chodzi”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas Mszy Św. połączonej z obrzędem konsekracji dziewic.

Metropolita Łódzki przewodniczył Mszy Św. w parafii Najświętszego Imienia Jezus w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Podczas liturgii, zaraz po ewangelii, kandydatki do stanu dziewic konsekrowanych, został przez kapłana wezwane po imieniu, a na to wezwanie odpowiedziała – Oto jestem Panie, bo mnie wezwałeś!

W swoim słowie Ksiądz Arcybiskup odwoływał się do dwóch kobiet: Sylwii i Nadii, które podczas Mszy Św. złożyły swój ślub czystości. „Pan Bóg daje nam te dwie nasze siostry, byśmy rozumieli, że w naszym życiu liczy się przymierze z Bogiem. One wchodzą w to przymierze w sposób radykalny. Wchodzą w to przymierze przez miłość, która jest wyłączna. Wchodzą z taką wiarą w obietnice, że dla wielu ludzi staną się matkami. W tej miłości oblubieńczej z Bogiem, dla wielu ludzi staną się duchowymi matkami”- mówił Metropolita Łódzki.

Bóg im obiecuje, że w tym przymierzu będą patrzyć na swe obrączki, albo brewiarz, który dziś otrzymają i będą wtedy odnajdywać w sobie to przekonanie „możesz być inna niż dzisiaj. Możesz być jak Ewa, możesz być jak Maryja- nowa Ewa. To jest w tym znaku, który otrzymujemy od Pana Boga dzięki tym dwóm siostrom”- dodał Ksiądz Arcybiskup.

Na zakończenie Abp Ryś podkreślił, że pierwszą konsekracją człowieka jest Chrzest. „To co te siostry dziś robią to jest tylko potwierdzeniem Chrztu. Życzę wam aby spełniało się na was to słowo i to proroctwo.”

Po homilii miał miejsce obrzęd konsekracji dwóch dziewic ze wspólnoty Mocni w Duchu- Sylwii i Nadii.

Obrzęd konsekracji dziewic, wywodzi się z tradycji biblijnej i dokonuje się zawsze w święto Maryjne. Przez ten obrzęd, Kościół wyraża swoją miłość do dziewictwa, oraz błaga w nim Boga o łaskę dla dziewic i zstąpienie na nich Ducha świętego. Dziewice poświęcone Bogu, z natchnienia Ducha świętego, ślubują czystość, aby bardziej kochać Chrystusa i lepiej służyć bliźnim. Dziewice chrześcijańskie zgodnie ze swym stanem i otrzymanymi charyzmatami, powinny się oddawać pokucie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu i gorliwej modlitwie. Dziewicom zaleca się usilnie, aby dla lepszego spełnienia obowiązku modlitwy, odmawiały codziennie liturgię godzin, a zawłaszcza jutrznię i nieszpory. W ten sposób, łączą swój głos z głosem Chrystusa, Najwyższego Kapłana jak i Kościoła świętego. Będą nieustannie wielbić Ojca Niebieskiego i wypraszać zbawienie świata.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.