Archidiecezja Łódzka
Życzenia arcybiskupa metropolity łódzkiego na święta Narodzenia Pańskiego 2018
02:45 | 25.12.2018 | Wyświetleń: 3649 | Autor: ks. Paweł Kłys

Moi kochani!

Aby spotkać się z Bogiem w Jego wcieleniu potrzeba pokory, potrzeba uniżenia. Ale wtedy, kiedy sobie to uświadamiamy miejmy też w pamięci, że to Jezus Chrystus jest tym, który się upokarza, żeby się spotkać z człowiekiem. Te święta pozwalają nam to odkryć – upokorzenie Syna Bożego, który wyniszczył samego siebie i stał się jednym z nas.
Bardzo życzę wszystkim na święta takiej właśnie pokory, która jest nie tyle stosunkiem do siebie, co do innych.

Bardzo często tracimy czas na spotkanie z Bogiem własne poprzez zestawianie się z innymi i bardzo często nas oddziela od Boga takie poczucie, że inni dostali w życiu więcej,  i że my jesteśmy obdarowani za mało i to nas oddala od Boga i innych.

Życzę każdemu, aby się zmierzyć ze sobą przed tymi świętami, żeby zobaczyć co we mnie wymaga naprawy, co we mnie wymaga nawrócenia, co we mnie wymaga oczyszczenia.

Życzę takiej konsekwencji w spotkaniu z Bogiem, bo kiedy spotykamy Boga, który jest po trzykroć święty, to odczytajmy to jako wezwanie dla siebie, aby być świętymi, jak On jest święty. Bo żeby spotkać się z Bogiem, by mnie nawrócił i uświęcił, trzeba pokory w patrzeniu na siebie i doświadczenia, że nie jestem doskonały.

Boże Narodzenie to wielkie świętowanie wspólnoty, przede wszystkim wspólnoty rodzinnej, a więc życzę nam wszystkim, byśmy się nawracali na te spotkania rodzinne, byśmy też odkrywali, że nieraz te wspólnoty, które tworzymy nie są doskonałe z naszej winy.

Życzę byśmy chcieli przez tę pokutę jako taki przedsionek do tajemnicy Bożego Narodzenia przejść przed tymi świętami.

Życzę wszystkim na te święta takiego przekonania, że kiedy otwieram biblię, wtedy otwieram Słowo, które jest także słowem o mnie, które szuka ciała, szuka wcielenia także w mojej osobie każdej i w osobie każdej i każdego z was.

Życzę wam umiejętności wcielania słowa i tej wiary, że słowo może się wcielić, i że Słowa Boże nie są tylko teorią, nie są tylko abstrakcją, nie są piękną lekcją, ale są programem życia i są sposobem na życie.

Wszystkiego dobrego na całe święta i na Nowy Rok!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.