Archidiecezja Łódzka
Spotkanie opłatkowe w łódzkiej Izbie Rzemieślniczej
16:37 | 13.12.2018 | Wyświetleń: 1250 | Autor: ks. Paweł Kłys

Ewangelia wg św. Łukasz opowiadająca o Narodzeniu Chrystusa w Betlejem przeczytana podczas spotkania opłatkowego w łódzkiej Izbie Rzemieślniczej – to ewangelia o narodzeniu Mistrza, a grono jego najbliższych zwolenników było nazwane uczniami. – mówił abp Grzegorz Ryś. – „Mistrz” i „uczeń” – to są słowa chyba bardzo ważne w waszym gronie. To jest relacja znikająca we współczesnym świecie. Dawniej była to podstawowa relacja w kształceniu człowieka. – zauważył metropolita łódzki.

Spotkanie świąteczne łódzkiej Izby Rzemieślniczej odbyło się popołudniem 13 grudnia br. w siedzibie Izby przy ul. Brzozowej 3. Izba Rzemieślnicza w Łodzi jest organizacją społeczno-zawodową samorządu gospodarczego rzemiosła i związkiem pracodawców. Jest ona najstarszym ośrodkiem egzaminacyjnym w województwie łódzkim – działającym od 1930 roku, który potwierdza kwalifikacje zawodowe egzaminem czeladniczym lub mistrzowskim uzyskane w procesie kształcenia w formach szkolnych jak i pozaszkolnych. Obecnie egzaminy przeprowadzane są w 33 zawodach i mają status egzaminów państwowych. W roku 2016 Izba Rzemieślnicza w Łodzi przeprowadziła łącznie 1066 egzaminów czeladniczych, 81 egzaminów mistrzowskich oraz 73 egzaminy sprawdzające.

W czasie spotkania składając życzenia członkom Izby metropolita łódzki powiedział miedzy innymi: święta Bożego Narodzenia dla was, to są święta narodzenia Mistrza, absolutnego wzoru Mistrzostwa. Wam wszystkim życzę, byście do tej miary mistrzostwa, którą Jezus ustanawia choć trochę potrafili w życiu nawiązać, a na ile dla człowieka to możliwe – doskoczyć. Życzę, byście mieli jeszcze lepszych uczniów, niż Pan Jezus miał w tych dwunastu. – życzył biskup.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.