Archidiecezja Łódzka
Opłatek duchowieństwa Archidiecezji Łódzkiej
16:00 | 21.12.2018 | Wyświetleń: 2293 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Sens naszego kapłaństwa sprowadza się do tego, że możemy Bogu na ofiarę złożyć samych siebie. To jest komfort duchowy, bo to jest prawda, niezależnie od tego, gdzie pracujemy i co robimy. Można być biskupem, można być rezydentem, szefem wydawnictwa, uczonym na uczelni, ale kapłaństwo co do istoty polega na tym samym, że składamy w ofierze siebie samego. Czy możemy odprawiać czy nie, czy nam zdrowie na to pozwala czy nie pozwala, kapłaństwo ciągle sprowadza się od tego co mamy. Składasz Bogu na ofiarę swoje człowieczeństwo! – mówił do duchownych łódzki pasterz.

Arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś, arcybiskup senior Władysław Ziółek, biskup Ireneusz Pękalski, biskup Marek Marczak i biskup senior Adam Lepa, spotkali się 21 grudnia br. z kapłanami posługującymi na terenie Archidiecezji Łódzkiej na bożonarodzeniowym opłatku.

Na początku spotkania został odczytany fragment Ewangelii św. Łukasza odnoszący się do Narodzenia Jezusa, a w imieniu duchowieństwa życzenia złożył ks. kan, Paweł Lisowski, dziekan dekanatu Łódź – Bałuty.

Ksiądz arcybiskup dziękując za życzenia, powiedział – święta Bożego Narodzenia są w dużej mierze świętami kapłańskimi. Raz dlatego, że posługujemy przedłużonemu wcieleniu Chrystusa w Eucharystii. Dotykami Jego Ciała, jesteśmy szafarzami Jego Krwi ale myślę, że jest jeszcze coś bardziej fundamentalnego, że Syn Boga przyjął człowieczeństwo, żeby miał co złożyć jako ofiarę. W tym sensie jest kapłanem, że Jego człowieczeństwo jest żertwą. Oczywiście, że Jezus wypełniał misję kapłańską w Wieczerniku, kiedy brał w dłonie chleb i wino, ale wiemy dobrze, że bez Golgoty i bez całego życia wcześniej byłoby to gestem bez znaczenia. Jezus jest kapłanem i szafarzem i żertwą w jednej osobie. Myślę, że to jest taka prawda, która nam może pomóc w przeżyciu naszego kapłaństwa. Co mamy Bogu złożyć na ofiarę? Ostatecznie każdy z nas składa siebie samego. – tłumaczył arcybiskup.

– Życzę wam, abyście odnaleźli się w tajemnicy tych świąt w samym środku własnego kapłaństwa, własnego człowieczeństwa, które składamy Bogu codziennie. To kim jesteśmy, bardziej niż to, co możemy wykonywać w zależności od miejsca czy funkcji jakie w Kościele nam przypadły. – życzył metropolita.

Spotkanie stało się też okazją do złożenia życzeń imieninowych biskupowi seniorowi Adamowi Lepie, który już wkrótce będzie obchodził swoje święto.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.