Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Jezusa nie ma w grobie, On żyje w nas! –  Grób Pański w Ziemi Świętej
20:53 | 08.12.2018 | Wyświetleń: 1919 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Ja tu zawsze mam w uszach to słowo: czemu szukacie żyjącego wśród umarłych?To jest ostatnie miejsce na ziemi, gdzie byłby Jezus!  Trzeba wyjść z grobu i szukać Go żyjącego. Dzisiaj to był moment szczególny, bo sprawowaliśmy Eucharystię. I tak jak mieliśmy pewność, że Jego nie ma w tym grobie, tak mieliśmy tę samą pewność, że jest w nas, i że jest Tym, który żyje w nas i przez nas chce się objawić żyjącemu światu. – mówił abp Grzegorz Ryś – metropolita łódzki.

Pątnicy pierwszej Ekumenicznej Pielgrzymki do Ziemi Świętej uczestniczyli dziś w porannej Mszy świętej celebrowanej w języku łacińskim w Grobie Pańskim. Zawsze tej liturgii – celebrowanej codziennie o godz. 6:30 przewodniczy jeden z ojców franciszkanów posługujący w kustodii Ziemi Świętej. Liturgię wraz z ojcem franciszkaninem koncelebrował abp Grzegorz Ryś oraz kapłani uczestniczący w pielgrzymce.

– Sam grób nie jest dowodem na zmartwychwstanie Jezusa. Dowodem są Jego słowa. – mówił abp Ryś o doświadczeniu pustego grobu. –  Kobiety, kiedy przyszły rano tutaj do grobu i nie znalazły ciała Jezusa – tak jak my nie znajdujemy Jego ciała – były bezradne bez tego faktu. Dopiero kiedy stanęło obok nich dwóch mężów ubranych na biało, to powiedzieli im: przypomnijcie sobie co powiedział, gdy był z wami w Galilei. Wówczas one przypomniały sobie słowa Jezusa. To słowo objaśniło im co zobaczyły. (…) Słowo ostatecznie rozumiemy w świetle zmartwychwstania, ale bez Jego słowa jesteśmy bezradni. – tłumaczył łódzki pasterz.

Po liturgii pątnicy mieli okazję wejść na modlitwę do Grobu Bożego oraz na medytację słowa o pustym grobie.

– Wejściu do pustego Grobu Chrystusa towarzyszyły mi uczucia wyjątkowe i trudno je określić na płaszczyźnie psychologicznej. – mówił prof. Ryszard Kleszcz. – To było doznanie wewnętrzne związane ze swoistością miejsca i z niepowtarzalnością okazji. Myślę, że i grono w którym się było miało dla mnie ogromne znaczenie. Także na pewno będzie to coś, co się silnie odezwie dopiero po pewnym czasie. – dodał pielgrzym.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.