Archidiecezja Łódzka
Październikowe posiedzenie plenarne IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej
13:16 | 27.10.2018 | Wyświetleń: 1059 | Autor: ks. Paweł Kłys

Trwa  pierwszy etap IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej, który poświęcony jest młodzieży. Już po raz drugi do bazyliki archikatedralnej zjechali synodałowie, którzy uczestniczyli w drugim posiedzeniu plenarnym, w czasie którego omówiono kolejne dwa zagadnienia przepracowane wcześniej w parafialnych kołach synodalnych. Pierwszy z nich – Znać Chrystusa (1 Kor 2,2) – zaprezentował ks. dr Marcin Wojtasik, a drugi – Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali – przedstawił ks. Gabriel Kołodziej.

Zebranych w katedrze przywitał metropolita łódzki, który przekazał pozdrowienie od Ojca Świętego i zapewnienie o modlitwie papieskiej w intencji naszego Synodu. Przekazał również prośbę Franciszka, aby modlić się w Jego intencji. Ksiądz arcybiskup podzielił się z synodałami swoim doświadczeniem synodu ogólnokościelnego, którego uczestnikiem był przez niespełna cały miesiąc październik w Rzymie.

Przybliżając zgromadzonym pierwszy temat przewodniczący wydziału katechetycznego – ks. Marcin Wojtasik – w prezentacji multimedialnej zauważył, że – problemem, który do końca nie został rozstrzygnięty po reformie edukacji i wprowadzeniu katechezy do szkoły jest to, że nie doszło do podziału, który od początku powinien zaistnieć. Po pierwsze: katecheza ma swoje źródło w parafii i jest obecna w parafii oraz lekcja religii, która ma swoje miejsce i swoją obecność w płaszczyźnie szkoły. – zaznaczył ks. Wojtasik.

Na podstawie ankiet nadesłanych przez koła synodalne prelegent podkreślił, że – wszystkim brakuje tego zaangażowania duchowego – który ma wymiar wspólnotowy – a którego nie można zrealizować w ramach katechezy szkolnej, natomiast jest to możliwe w ramach wspólnoty parafialnej. Ponieważ katecheza skupia się w wokół trzech podstawowych przekazów: jest przekaz wychowawczy, naukowy – w ramach katechezy szkolnej, natomiast nie ma wymiaru duchowego. Wymiar duchowy, może być realizowany w ramach katechezy parafialnej – chodzi tutaj o tak zwane wtajemniczenie. – dodał.

– Od samego początku, czyli od momentu kiedy lekcja religii wchodziła do szkoły tj. od roku 1991 podkreślano, że katecheza parafialna jest konieczna. Niemniej jednak zostało to wyparte, bo całe przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentu Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania zostało zepchnięte na szkołę. – zaznaczył.

Na koniec prelegent podkreślił, że głównym postulatem jaki należy wcielić w życie jest odnowienie katechezy parafialnej, która miałaby dotyczyć młodzieży i rodziców młodych przygotowujących się do sakramentów świętych. Praktycznym wymiarem miałoby być stworzenie szkoły młodych świeckich katechistów, którzy służyliby pomocą księżom proboszczom w parafii w prowadzeniu katechezy parafialnej. – zakończył prelegent.

W drugim przedłożeniu uczestnicy synodu wysłuchali analizy czwartego tematu, który przygotował ks. Gabriel Kołodziej – dziekan aleksandrowski. Wskazał on na to, że prace kół synodalnych nad tym tematem dotyczyły całościowego rozwoju młodego człowieka. Fundamentem tego rozwoju jest sumienie ludzkie, które pozwala na to, by czynić dobro, a unikać zła oraz iść drogą Bożych przykazań. Sumienie – co podkreślił ks. Kołodziej – wymaga nieustannej formacji. Należy unikać ludzi, którzy łamią sumienie, których sumienie jest nieustannie zagłuszane. – zauważył.

Prelegent podkreślił, że szkołą sumienia jest dom, a nauczycielami wychowującymi i kształtującymi to sumienie są rodzice, którzy formują młodego człowieka nie tylko z zewnątrz ale przede wszystkim jego wnętrze. – Jeśli będę człowiekiem sumienia, to tutaj już doświadczę wiary w Chrystusa, oraz będę dobrym człowiekiem patrzącym dalej,  na życie wieczne. – dodał.

Dziekan aleksandrowski zwrócił uwagę na niezwykle ważny temat wybaczenia, które jest wyzbyciem się chęci odwetu, a przez to zwiększeniem siły do obrony przed złem i zdolność do czynienia dobra. Bark zdolności do wybaczenia, powoduje spiralę odwetu. – zaznaczył.

– Współczesnymi zagrożeniami młodych ludzi są często różnego rodzaju używki oraz zniewolenia związane z mediami i cyberprzestrzenią, aby uchronić młodych przed tymi niebezpieczeństwami, należy mądrze i rozsądnie planować czas wolny, który powinien być wykorzystany na spotkanie dziecka z rodzicami i wspólne spędzanie czasu. – podkreślił.

Wśród wniosków pastoralnych wymienionych na końcu wypowiedzi prelegent wspomniał między innymi o: zachęcaniu młodzieży do angażowania się w akcje charytatywne, poprzez tworzenie Szkolnych Kół Caritas. Podjęciu na terenie parafii, miasta współpracy z organizacjami charytatywnymi, z Ośrodkami Pomocy Społecznej, bądź ośrodkami prowadzącymi opiekę nad osobami starszymi, schorowanymi lub niepełnosprawnymi w celu podjęcia opieki duchowej. Opieka duchowa miałaby także za cel, przygotowanie osoby starszej, schorowanej do przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. Zacieśnieniu współpracy między parafiami w dekanacie, bądź w najbliższym rejonie, której celem będzie min. organizowanie dekanalnych Poradni Rodzinnych, oraz spotkań ewangelizacyjnych dla młodzieży. Organizowanie także wspólnych wyjazdów o charakterze religijnym – zakończył.

Podsumowania dwóch wytępień dokonał ksiądz biskup Marek Marczak, biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej. W swojej wypowiedzi podkreślił, że niezwykle ważnym elementem każdego spotkania, rozmowy i debaty na temat zagadnień synodalnych muszą być dokumenty papieskie przypisane do konkretnych części Synodu.

Odnosząc się do dwóch wcześniejszych wystąpień łódzki sufragan zauważył, że – z katechezą i nauką religii – te zagadnienia zamiennie padają w dokumentach papieskich – związany jest konkretny trud wynikający z wymagań stawianych młodym. Bo albo stawiamy wymagania i nie mamy niewielu na katecheza, albo nie stawiamy i zamiast przekazywania wiedzy odbywa się na lekcjach dyskusja w której bierze udział wielu uczestników. Należy stawiać wymagania, które będą w przyszłości owocować. – zaznaczył.

Biskup Marczak w swojej wypowiedzi poparł również postulat ks. Wojtasika, by w diecezji stworzyć szkołę świeckich katechistów, którzy będą pomocą dla katechezy odbywającej się przy parafiach, która – jak zaznaczył ksiądz biskup – jest niezbędna do stworzenia relacji młodego człowieka z Bogiem, a nie tylko przekazania wiedzy religijnej, jak to ma miejsce w szkole. – dodał.

Na koniec swojej wypowiedzi, biskup pomocniczy zauważył, że niezwykle ważne miejsce w formowaniu sumienia młodych zajmuje rodzina, a konkretnie rodzice, którzy są / powinni być przykładem i wzorem do naśladowania dla młodych. – zakończył.

Dopołudniowe spotkanie synodalne zakończyła Eucharystia, której przewodniczył i kazanie wygłosił arcybiskup Grzegorz Ryś.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.