Archidiecezja Łódzka
Parafia Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie
Proboszcz: ks. kan. Władysław Staśkiewicz
Wikariusz: ks. Patryk Madejczyk
Telefon: 44 632-57-80

Adres: al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 10, 97-400 Bełchatów
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 21 VIII 1998 r. (abp Władysław Ziółek)

Historia budowy kaplicy i jej architektura:
Kaplica tymczasowa wg projektu inż. Tadeusza Kędziaka. Wnętrze otynkowane, ocieplone płytą styropianową. Nowo budowany kościół od 2002 r. Kościół nowoczesny na planie 1/2 koła, projekt wg inż. Matrka Tondery z Krakowa – stan surowy, okna aluminiowe, drzwi metalowe – tymczasowe, dach tymczasowy przykryty papą.

Ulice należące do Parafii

Asnyka, Broniewskiego, Brzechwy, Energetyków, Gombrowicza, Grabskiego, Graniczna, Hubala, Kaczeńcowa, Kletnia, Konwaliowa, Leśmiana, Ludwikowska, Norwida, Paderewskiego, Pod Górami, Prusa, Reymonta, Słowackiego, Spacerowa, Staffa, Tuwima, Wesoła, Wojska Polskiego – nr 120, 131–147, Wyszyńskiego, Zalesie, Zamoście, Zawilcowa, Żeromskiego

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Ludwików – 2 km, Nowy Świat – 2,5

Dni powszednie

07:00, 18:00

Soboty

07:00, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 09:00, 11:00, 12:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 6450

ODPUST: uroczystość Zesłania Ducha Świętego

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2005 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: wspólny dla parafii w Bełchatowie

FORMY DUSZPASTERSTWA: Rycerstwo Niepokalanej, Wspólnota Miłosierdzia Bożego, oaza dziecięca, młodzieżowa, rodzin, Żywy Różaniec

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Władysław Staśkiewicz 1998–

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1998–2006, małżeństw 1998–2006, zmarłych 1996–2000

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz:ks. kan. Władysław Staśkiewicz, mian. 29 VIII 1998 tel. 507-101-175

Wikariusz: ks. Patryk Madejczyk, mian. 30 VIII 2019

czynna codziennie po wszystkich Mszach św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.