Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Białej
Proboszcz: ks. Mariusz Lampa
Wikariusz:
Telefon: 42 717-84-89

Adres: Kościelna 30, 95-001 Biała k. Zgierza
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 8 XI 1927 r. (bp Wincenty Tymieniecki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół wystawiony w XVIII w. z fundacji właściciela wsi Wilkanowskiego, sędziego łęczyc¬kiego. Gruntownie odrestaurowany i powiększony w 1938 r. Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, zwrócony prez¬biterium na północ, oszalowany. Wnętrze podzielone słupem na trzy nawy, nawa głów¬¬na i prezbiterium w kształcie kolebki, w nawach bocznych i pozostałych pomieszczeniach stropy, ściany wewnętrzne zwieńczone szerokim gzymsem. Fasada zwieńczona dwukondyg¬nacyjnym barokowym szczytem woluntowym z pilastrami o głowicach rzeźbionych w roślinne motywy. Dachy gontowe, dwuspadowe, nad zakrystią dach pulpitowy.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny i dwa boczne wczesnobarokowe z poł. XVII w. Ambona nowa z rokokowym baldachimem. W kościele znajdują się stare organy, Droga Krzyżowa, chrzcielnica. Dzwony ufundowano po II wojnie światowej.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bądków – 4 km, Besiekierz Rudny (część) – 5, Biała, wieś kościelna, Ciosny – 4,5, Cyprianów – 1, Dzierżązna – 2, Kębliny – 4, Kolonia Głowa – 1, Kolonia Wola Branicka – 3, Leonów – 2,5, Michałów – 2,5, Moszczenica – 6, Ostrów – 2, Rosanów – 7, Swoboda – 2, Warszyce – 2, Wola Branicka – 1

Dni powszednie

08:00 lub 16:00

Soboty

08:00 lub 16:00

Niedziele i święta

08:30, 10:00( Rosanów) 12:00, 16:00 (Kebliny)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2015

ODPUST: świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: IV niedziela Wielkiego Postu, poniedziałek i wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1 ha (200 m)

PLEBANIA: wybudowana w 1978 r., murowana, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica w Kęblinach, ul. Strykowska
Kaplica w Rosanowie, ul. M. Konopnickiej 1

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, ministranci, schola, asysta parafialna

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Stanisław Drzymała 1927–1931
ks. Leon Dębicki 1931–1935
ks. Józef Tomasik 1935–1936
ks. Leon Lipiński 1936–1939
ks. Ludwik Kaczmarek 1939–1940
ks. Ludwik Kaczmarek 1945–1946
ks. Albin Mydlarz 1946–1948
ks. Józef Świątczak 1948–1952
ks. Marian Konrady 1952–1964
ks. Jerzy Kowalczyk 1964–1988
ks. Stanisław Ochotnicki 1988–

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
Radosław Tomczak, franciszkanin, święcenie diakonatu 2005 r.

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Anna Kociszewska 1965 r., pasterka
† s. Marianna Kociszewska, pasterka
s. Kazimiera Jurkowska 1977, służebniczka
s. Magdalena Modlińska 2004, michalitka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1945–2006, małżeństw 1945–2006,
zmarłych 1945–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Mariusz Lampa, mian. 1 VIII 2015 tel. 042 717-84-89

czynna po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.