Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Turze
Proboszcz: ks. Andrzej Kroczek
Wikariusz:
Telefon: 43 678-57-26

Adres: 99-220 Tur 1 (poczta Wartkowice)
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygacji początek XIV w.arcybiskup Bodzanta.

Pierwszą wzmiankę o wsi znajdujemy w bulli papieża Innocentego II z 1136r.W wiekach XIV i XV w. był własnością rodziny Turów herbu Kowin. Na początku XVIII w. właścicielem został Jakub Dąbrowski,chorąży smoleński.Parafię erygował na początku XIV w.arcybiskup Bodzanta.Kościół spłonoł w 1734r..Obecny kościół wystawiono w 1754r.z fundacji Jakuba Dąbrowskiego.Jest to świątynia drewniana,jednonawowa,konstrukcji zrębowej,oszalowana,z węższym zamkniętym wielobocznie prezbiterium,zwróconym na zachód.Po obydwu stronach nawy są dwie prostokątne kaplice.Stropy płaskie.Na suficie widnieje polichromia.Nad głównym wejściem kościoła umiejscowiony jest chór muzyczny z rokokowymi organami.Całość wsparta na dwóch kolumnach.Ołtarz główny barokowy z rzeźbami św.Piotra i Pawła z połowy XVIIIw..Dwa ołtarze boczne późnobarokowe z rzeźbami św.Rozalii i św. Niewiasty z II połowy XVIIIw..

Do zabytków sztuki stanowiącej własność Parafii należy wyposarzenie kościoła:

organy rokokowe,chszcielnica późnogotycka z kamienia i klasycystyczną pokrywą,feretony z obrazami,obraz ukrzyżowania z XVIII w.,krucyfiks tęczy, krzyże procesyjne,relikwiarz,lichtarze.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Aleksandrówka – 3 km, Golice – 5, Góry Golickie – 4, Małe – 2, Mrowiczna – 5, Nowa Wieś – 2, Plewnik I i II – 4, Sworawa – 3, Tarnowa – 6, Truskawiec – 2, Tur, wieś kościelna, Ujazd – 6, Wilkowice – 0,5

Dni powszednie

16:00 /X-III/, 18:00 /IV-IX/

Soboty

16:00 /X-III/, 18:00 /IV-IX/

Niedziele i święta

09:00, 11:30, 16:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1420

ODPUST: świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca
I niedziela października NMP Różańcowej powiązany z dożynkami parafialnymi

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: IV niedziela Wielkiego Postu, poniedziałek, wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2011 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1,1 ha (200 m)

PLEBANIA: zbudowana w 1925 r., murowana, centralne ogrzewanie, kanalizacja,
stan techniczny do remontu

KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –

FORMY DUSZPASTERSTWA:
-ŻYWA RÓŻA – zelatorka p. Bogna Świątek
-KRĄG PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA – odpowiedzialna p. Bogna Świątek
-BRACTWO ŚWIĘTEJ TRÓJCY – odpowiedzialny p. Ignacy Szabela
-MINISTRAŃCI -prezes Jakub Gołygowski
-OAZA – animatorka Monika Kaczmarek
-RADA PARAFIALNA

PROBOSZCZOWIE od 1920r.:
+ks.Ludwik Laskowski 1920-1935
+ks.Henryk Laskowski 1935-1940
+ks.Tadeusz Szyszkiewicz 1945-1947
+ks.Antoni Szarejko 1947-1953
+ks.Henryk Zagroba 1953-1970
+ks.Marian Pazurek 1970-1986
+ks.Roman Krześlak 1986-2011
ks.Krzysztof Panek 2011-

KSIĘŻA POCHODĄCY Z PARAFI:
ks.Wiesław Nawrocki,wyśw.1967

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFI:
+s.Zofia [Teresa] Skrzyńska,1921, urszulanka SJK
+s.Helena [Cyriaka] Sęczkowska, 1935, urszulanka SJK
s.Marianna [Emanuela] Gołygowska, 1956 ,elżbietanka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–1929, 1931, 1935-1937, 1939–2006, małżeństw 1920–1929, 1931–1932, 1935–2006, zmarłych 1920–1923, 1926–1929, 1931–1932, 1935–2006

OBSADA PERSONALNA:

Proboszcz: ks. Andrzej Kroczek mian. 1 VII 2018 tel. 43 678-57-26

czynna pn-pt 17:00-18:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.