Parafia ŚWIĘTEJ URSZULI DZIEWICY I MĘCZENNICY I JEDENASTU TYSIĘCY DZIEWIC W STROŃSKU
Proboszcz: ks. kan. Tadeusz Gielec
Wikariusz: ks. Jakub Konwaluk
Telefon: 43 823-19-10

Adres: Strońsko , 98-161 Zapolice
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XIII w. (abp gnieźnieński Jan Pełka)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół murowany, w stylu romańskim. Budowa orientowana, murowana z cegły w układzie wendyjskim, jednonawowa, z wyodrębnionym prezbiterium zamkniętym apsydą. Obiekt znacznie przebudowany w 1458 i 1726 r. Boczne mury pierwotnej nawy i prezbiterium nadmurowane na przełomie XVI i XVII w. W 1726 r. zachodnią ścianę szczytową nawy wyburzono. Pod okapem apsydy fryz z przenikających się arkadek. Otwory okienne przemurowano z wyjątkiem okna apsydy i dwóch okien w płd. ścianie nawy. W płn. ścianie nawy widoczne są trzy zamurowane pierwotne okna. W portalu płd. nawy osadzony jest tympanon wykuty z piaskowca z X w. Jego pole otoczone ozdobną bordiurą roślinną. Płaskorzeźba wyobraża skrzydlatego smoka. Ogon smoka zakończony jest podobną głową.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarze barokowe: główny z końca XVII w. z rzeźbami św. Doroty i św. Apolonii i obrazem MB z Dzieciątkiem na tle krajobrazu z XVI w., sukienka z XVII w. Dwa ołtarze boczne z XVIII w. z obrazami Przemienienia Pańskiego i św. Anny z XIX w., kolejne dwa z ok. 1730 r. Ołtarz Miłosierdzia Bożego w kaplicy z 1749 r., dawniej krzyż, chrzcielnica drewniana klasycystyczna. Trzy fertrony barokowe z obrazami MB Częstochowskiej, św. Anny i św. Antoniego. Pieta gotycka z pocz. XVI w., Chrystus Zmartwychwstały barokowy. Monstrancja wieżyczkowa z poł. XVII w.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Beleń – 3 km, Branica – 8 km, Jelno – 5, Jeziorko – 5, Kalinowa – 8, Marcelów – 3, Piaski – 4, Pstrokonie – 2, Ptaszkowice – 5, Rembieszów – 6, Rzechta – 6, Strońsko, wieś kościelna, Świerzyny – 5, Woźniki – 4, Zagórzyce – 2, Zapolice – 1,5, Zygmuntów – 4

Dni powszednie

07:30, 17:00

Soboty

07:30, 17:00

Niedziele i święta

08:00, 09:30( w Rzechcie i Rembiszowie), 11:00, 12:30( w Piaskach)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 4000

ODPUST: św. Urszuli, obchodzony w niedzielę po 21 października;
Przemienienia Pańskiego, 6 sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: sobota, niedziela Zesłania Ducha Świętego i poniedziałek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1,86 ha (300 m)

PLEBANIA: wybudowana w 1908 r., stan techniczny dobry, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. Krzyża Świętego, na cmentarzu grzebalnym
Kaplica pw. św. Floriana, w Rembieszowie
Kaplica pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, w Rzechcie
Kaplica pw. św. Rocha, w Piaskach

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywy Różaniec – 11 kół

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Stanisław Sieciński 1920–1924
ks. Stefan Rylski 1924–1928
ks. Gustaw Łaski 1928–1937
ks. Wojciech Kubiś 1937–1940
ks. Władysław Puczyński 1945–1960
ks. Stefan Chmiel 1960–1969
ks. Stanisław Zięba 1969–1973
ks. Wacław Chmielewski 1973–1999
ks. Ryszard Płacek 1999–2010
ks. Włodzimierz Konopczyński 2010-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Wiesław Kamiński, wyśw. 1996 ks. Krzysztof Rybicki, wyśw. 1997

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Władysław Pędzik FDP, wyśw. 1961

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–1940 (bez 1922), 1945–2006, małżeństw 1930–19939, 1945–2006, zmarłych 1930–1939, 1945–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Włodzimierz Konopczyński, mian. 29 VII 2010 tel. 43 823-19-10
Wikariusz: ks. Jakub Konwaluk, mian. 30 VIII 2014 tel. 043 823-16-68

czynna pn, śr pt 09:00-10:00  16:00-17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.