Parafia Świętego Wojciecha w Krzepczowie
Proboszcz: ks. Adam Stańdo
Wikariusz:
Telefon: 721 610 944

Adres: 97-306 Krzepczów (pow. piotrkowski)
O parafii
Msze święte
Informacje

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 8 VIII 1526 r. (abp gnieźnieński Jan Łaski)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1720–1750. Kościół w stylu barokowym, orientowany, jednonawowy na rzucie prostokąta, od południa przy nawie – kaplica św. Anny z wydzieloną półkolistą absydą, przy której maleńkie zakrystie, od zachodu chór muzyczny nad kruchtą, wewnątrz ściany opilastrowane. W elewacji frontowej, zwieńczonej trójkątnym szczytem, portal ujęty w półfilary. Konsekrowany 26 VII 1903 r. przez bpa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny z kościoła Pijarów z Piotrkowa – obraz św. Weroniki, Ukrzyżowany i figura MB Bolesnej; ołtarz boczny lewy z kościoła Franciszkanów z Piotrkowa – obraz św. Antoniego i MB Nieustajęcej Pomocy; ołtarz boczny prawy z 1901 r. – obraz św. Jadwigi i św. Wojciecha; ołtarz w kaplicy z obrazem św. Anny Samotrzeć; ambona z rzeźbą Mojżesza, figurka Chrystusa Zmartwychwstałego, Droga Krzyżowa odlew gipsowy.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Boryszów – 2 km, Budków – 4,5, Dziewuliny – 4, Gadki – 3, Grabica – 2, Kobyłki – 3, Krzepczów Nowy i Stary, wsie kościelne, Ostrów od nr 10 do 48 – 3, Rusociny – 5, Stradzew – 8, Wdowin Kolonia – 3

Dni powszednie
Soboty
Niedziele i święta

w Grabicy: 08:00
W Krzepczowie: 10:00, 12:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1600
ODPUST: św. Wojciecha, 23 kwietnia albo niedziela po 24 kwietnia
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: czwartek, piątek, sobota przed odpustem
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: 2003 r. (abp Władysław Ziółek)
CMENTARZ GRZEBALNY: 3 morgi (400 m)
PLEBANIA: zbudowana w 1908 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie
KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. Świętych Piotra i Pawła, w Grabicy (drewniana)
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Bractwo św. Anny, asysta, ministranci
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Mikołaj Stawicki 1905–1945
ks. Józef Dembowski 1968–1984
ks. Bolesław Kalinowski 1945–1957
ks. Antoni Kamiński 1984–2019
ks. Bronisław Gajda 1957–1968
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Jan Grajnert, wyśw. 1932
ks. Zdzisław Sudra, wyśw. 1982
ks. Czesław Ślipski, wyśw. 1958
ks. Paweł Dziedziczak, wyśw. 1994
ks. Roman Czermański, wyśw. 1970
ks. Piotr Kotas, wyśw. 1997
† ks. Jan Reliszka, wyśw. 1973
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
o. Karol Oset OSPPE, wyśw. 1981
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
† s. Marianna Bujakowska, siostry „Wspólnej Pracy” od Niepokalanej Maryi
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1808–2006, małżeństw 1808–2006,
zmarłych 1808–2006; niekompletne

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Adam Stańdo, mian. 10 XII 2012 tel. 721 610 944

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.