Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Rocha w Woli Wiązowej
Proboszcz: ks. kan. Henryk Pierzyński
Wikariusz:
Telefon: 43 676-69-84

Adres: Wola Wiązowa 100, 97-438 Rusiec
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1815 r. (bp Franciszek Malczewski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1948–1953 wg projektu arch. Józefa Korskiego, murowany, jednonawowy. Kościół poświęcił 30 V 1953 r. bp Kazimierz Tomczak, sufragan łódzki.

Wyposażenie kościoła: ołtarz, organy, dzwony, Droga Krzyżowa

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Annolesie – 2,5 km, Bolesławów – 1, Dęby Wolskie wieś i kolonia – 2,5, Fajnów – 2,5, Janów – 0,5, Kurówek Prądzewski – 1, Mierzynów – 1, Nowa Wola – 0,5, Prądzew – 1, Salomejów – 1,5, Wincentów – 1, Wola Wiązowa, wieś kościelna, Zakurowie – 3

Dni powszednie

07:30

Soboty

07:30

Niedziele i święta

08:30, 11:30, 15:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1600

ODPUST: św. Rocha, 16 sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: czwartek, piątek i sobota przed II niedzielą października

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1,5 ha (500 m)

PLEBANIA: zbudowana w 1911 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie olejowe

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. św. Rocha, w Wincentowie

FORMY DUSZPASTERSTWA: Bractwo MB Różańcowej, Żywego Różańca, III Zakon św. Franciszka

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Jan Wągrowski 1919–1922
ks. Józef Krukowski 1922–1927
ks. Kazimierz Rusin 1927–1934
ks. Leon Łomiński 1934–1939
ks. Stanisław Mazur 1939–1940
ks. Kazimierz Będkowski 1940–1941
ks. Aleksy Płuszka 1945–1947
ks. Eugeniusz Zioło 1947–1978
ks. Kazimierz Pacholik 1978–1987
ks. Józef Świerczyński 1987–1992
ks. Henryk Pierzyński 1992–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Roman Dzieszkowski TJ, wyśw. 1944

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
br. Eugeniusz Michał Włodarczk, 1977, Zgrom. Braci Szkół Chrześcij.

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
Bernarda [Natanaela] Banasiak, 1995, Zgrom. Sióstr de Notre Dame

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1815–2006, małżeństw 1815–2006, zmarłych 1815–2006. Brak niektórych roczników z XIX w., brak roczników 1940–1944.

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Henryk Pierzyński, mian. 26 II 1992 tel. 43 676-69-84

czynna przed i po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.