Parafia Świętego Kazimierza i Świętej Barbary w Pożdżenicach
Proboszcz: ks. Leszek Czuba
Wikariusz:
Telefon: 44 634-10-22

Adres: Pożdżenice 172, 97-425 Zelów
E-mail: kancelaria@parafia.pozdzenice.pl

http://www: parafia.pozdzenice.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 17 X 1622 r. (abp gnieźnieński Wawrzyniec Gembicki),
ponownie 21 IV 1958 r. (bp Michał Klepacz)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Drewniany o konstrukcji zrębowej wystawiony XVIII w. Odnowiony gruntownie po 1945 r. Orientowany, jednonawowy, na planie prostokąta. Strop płaski. Dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę. Oszalowany w 2005 r.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarze wczesnobarokowe: główny z obrazami Ukrzyżowania i św. Kazimierza z drugiej poł. XVIII w. oraz rzeźbami św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa. Ołtarze boczne z obrazami św. Franciszka, św. Piotra z XVII w., MB Różańcowej i koronacji Matki Bożej, organy elektryczne, Droga Krzyżowa.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Krześlów – 2,5 km, Nowa Wola – 2, Podlesie – 3,5 połowa wioski, druga połowa do par. Wygiełzów, Pożdżenice kolonia – 1,5, Pożdżenice, wieś kościelna, Sobki – 1,5, Stara Wola – 1, Tosin – 2, Wypychów – 3 (połowa wioski do par. Wygiełzów)

Dni powszednie

jesień - zima 16:00

wiosna - lato  17:00

Soboty

jesień - zima 16:00

wiosna - lato  17:00

Niedziele i święta

09:00, 11:30, 15:00

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 918

ODPUST: św. Kazimierza, 4 marca;
św. Barbary, 4 grudnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 2, 3, 4 grudnia

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 0,5 ha (500 m)

PLEBANIA: wybudowana w latach 1958–1959, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża – 2 koła, ministranci, asysta

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Stanisław Malinowski 1958–1962; ks. Franciszek Pilarczyk 1971–1984
ks. Zygmunt Kilijanek 1962–1966; ks. Józef Świerczyński 1984–1987
ks. Czesław Janeczek 1966–1969; ks. Jan Głowacki 1987–1997
ks. Zygmunt Opala 1969–1971; ks. Bolesław Dziurdzia 1997–

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1958–2006, małżeństw 1958–2006,
zmarłych 1958–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Leszek Czuba, mian. 1 VII 2013 tel. 44 634-10-22

czynna przed Mszą św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.