Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Jacka i Świętej Doroty w Piotrkowie Trybunalskim
Proboszcz: ks. kan. Franciszek Haber
Wikariusz: ks. Piotr Niedzielski
Telefon: 44 647-20-07

Adres: Wojska Polskiego 35, 97-300 Piotrków Trybunalski
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1922 r. (bp Wincenty Tymieniecki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy w 1319 r. Pierwotnie w stylu gotyckim, jednonawowy pw. św. Doroty. W cza¬sie pożaru miasta w 1531 r. kościół spłonął. Odbudowany, ponownie spłonął w 1643 r. Odbu¬¬dowany i rozbudowany przez dodanie naw bocznych i kaplicy MB Różańcowej. W XIX w. grunt¬ownie odrestaurowany, konsekrowany przez bpa Stanisława Fałęckiego, sufra¬gana gnieźnieńskiego. Od wybudowania do 1864 r. był kościołem klasztornym dominikanów, a po kasacie tego zakonu przez rząd carski od 1864 do 1922 r. kościołem filialnym parafii farnej w Piotrkowie.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny rokokowy z drugiej poł. XVIII w., 2 boczne barokowe z 1779 r. W nawach bocznych oł¬tarz św. Walentego z pocz. XIX w., klasycyzm, w drugiej nawie analogiczny ołtarz św. Antoniego z Dzieciątkiem z pocz. XIX w. W kaplicy MB ołtarz główny z końca XVIII w. z obra¬zem MB z Dzieciątkiem z poł. XVI w., pod którym 14 plakietek metalowych z Drogą Krzyżową z XVII w. Ołtarze boczne z końca XVIII w. Organy w kościele wykonane w 1883 r. w Firmie Józef Szymański i Syn w Warszawie, organy w kaplicy MB wykonane w 1880 r. w Firmie Leopold Blomberg w Warszawie, Droga Krzyżowa – obrazy olejne, umiesz¬czone we współczesnych ramach – druga poł. XIX w. neobarok, dzwon ze sceną Ukrzyżowania, renesansowy z 1615 r.

Ulice należące do Parafii

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII: Biała, Boczna, Budki, Cmentarna, Grażyny, Grota-Roweckiego, Handlowa – od Jerozolimskiej do Krzywej, Inżynierska, Irysowa, Jerozolimska – nr parz. od Wojska Polskiego do Krętej, Kręta, Krzywa, Kwiatowa, Lelewela, Litewska – od Jerozolimskiej do Krzywej, Ludowa, Mała, Mi¬chałowska, Mickiewicza, Modra, Partyzantów, pl. Czarnieckiego – nr 2 i 3, Polskiej Organizacji Wojskowej, Prosta, Radosna, Rajska, Rolnicza, Rycerska – od Wojska Polskiego do Sieradzkiej, Rwańska, Rzemieślnicza – od Jerozolimskiej do Krzywej, Sienkiewicza – od Wojska Polskie¬go do Słowackiego, Siewna, Skalna, Słoneczna, Spacerowa, Sportowa, Stronczyńskiego, Sty¬lowa, Szara, Torowa, Toruńska, Wiejska, Wil¬cza, Wojska Polskiego – nr nieparz. od Jerozo¬limskiej do wiaduktu kolejowego i nr parz. od pl. Czarnieckiego do wiaduktu kolejowego, Zamknięta

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Michałów – 5,5 km

Dni powszednie

07:00, 18:00

Soboty

07:00, 18:00

Niedziele i święta

08:00, 10:00, 11:30, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 5500

ODPUST: św. Jacka, 17 sierpnia;
Przemienienia Pańskiego, 6 sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 15, 16, 17 sierpnia

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2005 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 15,5 ha, dla całego miasta

PLEBANIA: nowa, wybudowana w 1970 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie, stan techniczny dobry

KOŚCIOŁY I KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kościół rektorski pw. Matki Boskiej Śnieżnej, ul. Rycerska 3
Rektor kościoła:
ks. Ireneusz Bochyński, mian. 29 VIII 2006 tel. 044 649-83-93
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Rycerska 3
Kaplica w Domu Zakonnym Sióstr Służebniczek, ul. Wojska Polskiego 36

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Arcybractwo Żywego Różańca

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Ferdynand Jacobi 1922–1932
ks. Jan Krzyszkowski 1932–1968
ks. Aleksander Łęgocki 1968–1975
ks. Stanisław Łysiak 1975–1978
ks. Zbigniew Żaboklicki 1978–1985
ks. Władysław Ruciński 1985–1987
ks. Marian Wiewiórowski 1987–1987
ks. Wiesław Jonczyk 1987–1991
ks. Władysław Kmieciak 1991–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Antoni Woroniecki, wyśw. 1929
ks. Zbigniew Żaboklicki, wyśw. 1941
† ks. Tadeusz Trawiński, wyśw. 1958
ks. Kazimierz Ciosek, wyśw. 1959
ks. Antoni Just, wyśw. 1959
ks. Marek Rzeźnicki, wyśw. 1973
ks. Tomasz Szczypa, wyśw. 1989
ks. Tomasz Wojciechowski, wyśw. 2004

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Jan Krawczyk OCD, wyśw. 1989

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Beata Trzeciak, 2004, kapucynka Najśw. Serca Jezusa
s. Barbara [Bertolda] Łukasik, 1951, służebniczka Niepokal. Poczęcia NMP
s. Maria [Majola] Haładaj, 1956, służebniczka Niepokal. Poczęcia NMP
s. Małgorzata [Edwina] Bąbel, 1982, służebniczka Niepokal. Poczęcia NMP

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1922–2006, małżeństw 1922–2006,
zmarłych 1922–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Franciszek Haber, mian. 8 IV 2013, tel. 44 647-00-42
Wikariusz: ks. Piotr Niedzielski, mian. 28 VIII 2018, tel. 44 647-47-36

czynna pn-pt 16:00-17:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.