Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Benedykta i Świętej Anny w Srocku
Proboszcz: ks. Mariusz Staszczyk
Wikariusz: ks. Marcin Skrzydłowski
Telefon: 44 616-03-23
Fax: 44 616-03-23

Adres: Srock, ul. Rynek 1, 97-310 Srock
E-mail: srock@archidiecezja.lodz.pl

http://parafia.srock.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XV w.

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Murowany, wzniesiony w latach 1764–1766 z fundacji Stanisława Małachowskiego. Przebu¬dowany całkowicie i powiększony w latach 1909–1913, wg projektu warszawskiego arch. Kon¬stantego Wojciechowskiego, z dodaniem dwóch wież. Remont wieży wschodniej w 2005 r. Kościół wpisany do rejestru zabytków.

Wyposażenie kościoła:
Obraz MB z Dzieciątkiem z XVII w., dwie chrzcielnice z XV i XVI w., dwa konfesjonały rokokowe z poł. XVIII w.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Gajkowice (część) – 6–8 km, Gołygów – 4, Goś¬cimowice – 3, Grabina Wola – 6, Imielnia – 7, Mąkoszyn – 4, Podolin – 2–5, Rękoraj – 3–5, Rzepki – 10–12, Sierosław – 4–6, Srock, wieś kościelna, Syski – 7, Wodzinek – 4, Wodzin – 4–6

Dni powszednie

07:00, 17:00 (od 01 października do W. Środy), 18:00 (od Wielkanocy do 30 września)

Soboty

07:00, 17:00

Niedziele i święta

09:00, 12:00, 16:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3750

ODPUST: św. Benedykta, 21 marca;
św. Anny, obchodzony w ostatnią niedzielę lipca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 6, 7, 8 grudnia

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2008 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 2,7 ha (1 km)

PLEBANIA: zbudowana w 1913 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. św. Mikołaja, na cmentarzu przykościelnym

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, ministranci, asysta, chór, Rada Parafialna

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Michał Majewski 1918–1921
ks. Izydor Kowalski 1922–1932
ks. Wincenty Chazel 1933
ks. Michał Bieliński 1934–1962
ks. Stefan Ciesielski 1963–1968
ks. Stanisław Pierzchała 1969–1975
ks. Ignacy Wielgus 1976–1985
ks. Jan Kozak 1986–2003
ks. Tadeusz Koziorowski 2003–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Paweł Pełka, wyśw. 1980 ks. Marek Gębalski, wyśw. 1983, ks. Marcin Majda, wyś. 2008,

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Maria Witasik
s. Małgorzata [Katarzyna] Lesiak, antonianka

KSIĘGI METRYKALNE: Księgi metrykalne parafii:

ochrzczonych z lat 1695-1743, 1777-1799, 1808-1816, 1818-1945, i od 1955,

małżeństw z lat 1777-1799, 1808-1816, 1818-1945, i od 1955,

zmarłych z lat 1777-1799, 1808-1816, 1818-1880, 1888-1945, i od 1955,

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kanonik Tadeusz Koziorowski, mian. 7 VIII 2003 tel. 44 616-03-23
Wikariusz: ks. Marcin Kacprzak, mian. 31 VIII 2013 tel. 44 738-00-14; ks. Marcin Skrzydłowski mian. 30 VIII 2019

 

czynna pn-pt 15:30-16:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.