Archidiecezja Łódzka
Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy
Proboszcz: ks. Władysław Paś
Wikariusz: ks. Łukasz Goździk
Telefon: 044 616-94-76

Adres: Cmentarna 6 , 97-310 Moszczenica Moszczenica
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XV w. (abp gnieźnieński Mikołaj Trąba)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół obecny – Podwyższenia Świętego Krzyża, wybudowany w 1769 r. z fundacji referendarza koronnego i marszałka izby poselskiej Stanisława Małachowskiego, właściciela Moszczenicy. W latach 1900–1908 gruntownie odbudowany staraniem tutejszego proboszcza ks. Józefa Jędrychowskiego. Przybudowano za głównym ołtarzem murowaną zakrystię, a z dawniejszej urządzono kaplicę św. Antoniego. W 1916 r. staraniem proboszcza ks. W. Matuszewskiego dobudowano kruchtę. Jest to kościół orientowany, styl późnobarokowy, salowy z półkolistym prezbiterium. Ołtarz główny z 1914 r. Przy nawie prostokątne kaplice: od północy św. Antoniego, od południa NMP. Wokół prezbiterium półkolista przybudówka z zakrystią pośrodku. Przy nawie od zachodu kruchta. Ściany wewnątrz i zewnątrz opilastrowane. Dachy dwuspadowe. W 1973 r. przystąpiono do rozbudowy świątyni według projektu Jana Drobiny i Daniela Zaręby. Rozbudowany kościół poświęcony 27 IX 1975 r. przez bpa Józefa Rozwadowskiego. W 2005 r. zostały sprowadzone relikwie błogosławionego ks. Wincentego Matuszewskiego – proboszcza moszczenickiego w latach 1909–1918 (beatyfikowany wśród 108 męczenników z II wojny światowej 13 czerwca 1999 r. przez Jana Pawła II).

Wyposażenie kościoła:
Do zabytków sztuki stanowiących własność parafii należą: ołtarz w kaplicy Najśw. Serca Jezusowego z przełomu XVII i XVIII w., tabernakulum późnobarokowe, chrzcielnica drewniana rokokowa z poł. XVIII w., kropielnica gotycka z XV w., obraz MB z Dzieciątkiem w typie MB Piekarskiej z ok. poł. XVI w., krucyfiks późnobarokowy.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Gajkowice (część) – 1,5 km, Kosów, Moszczenica, wieś kościelna, Pomyków – 2, Wola Moszczenicka – 1

Dni powszednie

zima 07:00, 17:00

lato  07:00, 18:00

Soboty

zima 07:00, 17:00

lato  07:00, 18:00

Niedziele i święta

08:00, 10:00 12:00, 16:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 5000

ODPUST: Podwyższenia Świętego Krzyża, 14 września;
Matki Bożej Królowej Polski, 3 maja

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 12, 13, 14 września

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 2,5 ha (0,5 km)

PLEBANIA: stara – zbudowana w 1908 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie; nowa – zakończona budowa w 2000 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Straż Honorowa Najśw. Serca Jezusowego, Dzieło Misyjne Dzieci, grupa młodzieżowa, Grupa Modlitewna – Legion Małych Dusz

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
† ks. Stanisław Kieler 1918–1926
† ks. Wincenty Harasimowicz 1926–1932
† ks. Jerzy Kiełduszyc 1932–1945
† ks. Stanisław Ciesielski 1945–1960
† ks. Józef Gawęda 1960–1972
† ks. Mieczysław Paluszek 1972–1983
† ks. Adam Bakura 1983–1984
ks. Antoni Hampel 1984–1988
† ks. Mieczysław Wagner 1988
† ks. Feliks Mrowca 1988–1999
ks. Bogumił Bylinka 1999–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Marian Fałek, wyśw. 1972
ks. Grzegorz Kaźmierczak, wyśw. 1972
ks. Andrzej Świech, wyśw. 1979
ks. Leszek Kaźmierczak, wyśw. 1991
ks. Grzegorz Nowak, wyśw. 1996
ks. Hubert Kempiński, wyśw. 2004

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
† s. Genowefa [Eufemia] Przybył, 1965, karmelitanka Dz.J.
s. Teresa Kaleta, 1968, Instytut Zakonny Świętej Rodziny z Bordeaux
s. Celina [Edyta] Suma, 1975, karmelitanka Dz.J.
s. Genowefa [Fides] Ciotucha, 1979, karmelitanka Dz.J.

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1795–2006, małżeństw 1795–2006, zmarłych 1795–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Władysław Paś, mian. 15 IV 2013, tel. 44 616-94-76
Wikariusz: ks. Łukasz Goździk, mian. 28 VIII 2018, tel. 44 616-93-84

Na terenie parafii mieszka: ks. Marek Gębalski

czynna wt, pt, sb 9:00-12:00  15:00-17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.