Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łękawie
Proboszcz: ks. Władysław Pietrzyk
Wikariusz:
Telefon: 608-634-667

Adres: Łękawa 11, 97-413 Bełchatów
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1931 r. (bp Wincenty Tymieniecki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Pierwszy kościół z 1773 r. modrzewiowy spłonął 26 III 1941 r. Kościół ten i plac przykościelny został ofiarowany parafii łękawskiej przez harcerzy z Zagłębia, którzy otrzymali pałac i park w darowiźnie od dziedzica Przedpełskiego. W 1931 r. była możliwość erygowania parafii, która miała już swój własny kościół. Drugi, już nieistniejący, przeniesiony został z Łodzi (z parafii św. Antoniego) w 1951 r. W październiku 1996 r., po otrzymaniu przez parafię spadku w wysokości 7700 funtów po śp. Antoninie Zalewskiej z d. Madejczyk, zmarłej w Anglii, pojawia się myśl budowy nowej, murowanej świątyni. Po uzyskaniu zgody Arcybiskupa Łódzkiego i załatwieniu wszelkich formalności 22 IV 1997 r. przystąpiono do budowy nowej świątyni wg projektu architektów Dariusza Witasiaka i Pawła Marciniaka. Murarzami byli górale z Kacwina. Przy wielkiej ofiarności i zaangażowaniu parafian oraz darczyńców: KWB Bełchatów, Elektrowni Bełchatów, Stomilu Bełchatów, Wójta Gminy Bełchatów i indywidualnych ofiarodawców w ciągu jednego roku została wybudowana nowa, murowana świątynia. Ze względu na to, iż stary kościół był w centralnym miejscu placu kościelnego, trzeba było obudowywać istniejącą świątynię. Dzięki temu wierni nie byli pozbawieni Domu Bożego. Kamień węgielny, poświęcony przez Jana Pawła II w Łodzi 13 VI 1987 r., został wmurowany przez bpa Adama Lepę 20 VII 1997 r. jako wotum wdzięczności w 10. rocznicę wizyty Ojca Świętego w Łodzi. Po 11 miesiącach stanęła już nowa świątynia i można było stary kościół rozebrać. W Niedzielę Palmową 5 IV 1998 r. została odprawiona pierwsza msza święta w nowej świątyni. Trwały dalsze prace wykończeniowe, 7 VI 1998 r. abp Władysław Ziółek dokonał poświęcenia świątyni, ofiarowanej Panu Bogu u progu trzeciego 1000-lecia chrześcijaństwa. 12 IX 1999 r.
bp Adam Lepa dokonał aktu konsekracji świątyni.

Wyposażenie kościoła:
Kościół jednonawowy: ołtarz główny MB Łękawskiej, organy przenośne – elektroniczne; 2 dzwony: z 1992 i 2000 r. Droga Krzyżowa malowana na blasze, klęczniki z XIX w, krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa, figura Jezusa Dobrego Pasterza (do konserwacji).

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Kalisko – 1 km, Kąsie – 2, Łękawa, wieś kościelna, Wólka Łękawska – 3, Zawadów – 3

Dni powszednie

17:00

Soboty

17:00

Niedziele i święta

08:30, 11:00, 17:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 930

ODPUST: Narodzenia NMP, 8 września

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: w IV niedzielę Wielkiego Postu, poniedziałek, wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1 ha (700 m)

PLEBANIA: Nowa wybudowana w 1995 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie. Stara plebania wybudowana w 1932 r.

FORMY DUSZPASTERSTWA: Apostolstwo Żywego Różańca, Podwórkowe Koła Różańcowe, asysta parafialna, ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Józef Kotela 1931–1932
ks. Henryk Zagroba 1947–1951
ks. Roch Łaski 1932–1934
ks. Zygmunt Rutkowski 1951–1957
ks. Kazimierz Gadzinowski 1934–1936
ks. Eugeniusz Nowakowski 1957–1959
ks. Franciszek Zysk 1936–1940
ks. Stanisaw Ornaf 1959–1963
ks. Teodor Kwarto 1945–1947
ks. Zenon Witaszek 1963–1970
ks. Marian Surmański 1970–1973
ks. Leopold Kotwicki 1989–1992
ks. Marian Kaczmarek 1973–1981
ks. Grzegorz Gogol 1992–2001
ks. Andrzej Głowa 1981–1984
ks. Grzegorz Kruszewski 2001–2008
ks. Janusz Wesołowski 1984–1988

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1931–2006, małżeństw 1931–2006, zmarłych 1931–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Władysław Pietrzyk, mian. 1 VII 2016 tel. 608-634-667

po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.