Archidiecezja Łódzka
Ochrona danych osobowych w Archidiecezji Łódzkiej
16:32 | 15.05.2018

Ochrona danych osobowych w Archidiecezji Łódzkiej

Inspektor Ochrony Danych w Archidiecezji Łódzkiej
ks. dr Zbigniew Tracz
ul. ks. I. Skorupki 1
90-458 Łódź
mail: iod@archidiecezja.lodz.pl


Specjalista Ochrony Danych w Archidiecezji Łódzkiej
pani mgr Małgorzata Andrzejczak
ul. ks. I. Skorupki 1
90-458 Łódź


Kościelny Inspektor Ochrony Danych
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
 • więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.kiod.episkopat.pl
 • pytania i wątpliwości można kierować na adres mailowy: kiod@episkopat.pl

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Kościele Katolickim:

Bez tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.