Archidiecezja Łódzka
Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego
12:34 | 24.06.2009 | Wyświetleń: 492

Jak co roku czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego (30 maja 2009 r.) jest
okazją do wspólnej modlitwy członków ruchów i stowarzyszeń katolickich w
Bazylice Archikatedralnej w Łodzi.
Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą liturgiczną Nieszporów, którym
przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek. W swoim słowie do
zgromadzonych pragnął on obudzić wrażliwość na działanie Ducha Świętego w
sercach chrześcijan dla wspólnego dobra.
Nabożeństwo o odnowienie darów Ducha Świętego, animowane przez Diakonię Modlitwy
Ruchu Światło – Życie, prowadzone było przez księdza Grzegorza Korczaka, a
modlitwę o kolejne dary rozpoczynało odczytanie przez przedstawicieli
poszczególnych ruchów stosownych wezwań.
Mszy św. przewodniczył ks. Grzegorz Nowak, zaś ks. Jan Czekalski głosił słowo Boże.
Za wspólne śpiewy, zwłaszcza możliwość wspólnego odśpiewania Akatystu do Ducha
Świętego, słowa wdzięczności należą się scholi pod dyrekcją Rafała Maciejewskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.