Archidiecezja Łódzka
O. Remigiusz Recław o ewangelizacji parafialnej
13:29 | 10.07.2012 | Wyświetleń: 433

Łódzki jezuita, o. Remigiusz Recław, pracujący w par. Najświętszego Imienia Jezus, podkreśla, że w ewangelizowaniu trzeba wykorzystać rzeczy codzienne: kancelarię parafialną oraz śluby i pogrzeby.

„Są bowiem rzeczy trudne, wymagające długiej pracy i rzeczy proste. Wydaje się, że w parafii najprostszą rzeczą, jaką możemy robić, jest kancelaria” – podkreśla o. Recław. „Przychodzą do niej ludzie w różnych sprawach, ale głównie po śluby i pogrzeby. Po te ostatnie zasadniczo przychodzą ludzie ochrzczeni, ale niewierzący. Mogą się spotkać z administracją i opłatą, papierkiem, który trzeba podpisać lub zdobyć. Mogą też spotkać się z czymś innym” – zauważa jezuita. I zachęca do tego, by właśnie wtedy prowadzić ewangelizację. „Jest to niezwykle trudne, bo trzeba przekroczyć maskę administracji i opłat, stając się człowiekiem, który spotyka się z innym człowiekiem” – dodaje zakonnik.
Drugim, ważnym elementem, są śluby i pogrzeby, a właściwie kazanie, które przy tych okazjach bywa wygłaszane. „Na ślubach i pogrzebach mamy ludzi ochrzczonych, a niewierzących. I ten moment, w którym są w kościele, możemy wykorzystać ewangelizacyjnie. A nie wykorzystujemy” – zauważa o. Recław. Chodzi nie tylko o przekazywane treści, ale także o stworzenie wiernym warunków do słuchania. Dlatego jezuita, pozwalający fotografom na wiele, nie zgadza się na wykonywanie zdjęć w trakcie kazania. „Bo to bywa jedyna szansa, żebym mógł z Ewangelią dotrzeć do tych ochrzczonych i niewierzących, którzy w kościele nie bywają” – wyjaśnia zakonnik.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.