Archidiecezja Łódzka
Ks. Waldemar Kulbat o biskupie Rozwadowskim
15:25 | 01.08.2012 | Wyświetleń: 428

Józef Rozwadowski urodził się 19 marca 1909 roku w Krakowie. Na kapłana został wyświęcony 11 października 1931 roku przez abpa Adama Stefana Sapiehę.
W okresie okupacji pełnił funkcję ojca duchownego w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Krakowie. Tuż po zakończenie II wojny światowej był asystentem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez 3 lata kierował działalnością parafii św. Floriana w Krakowie.
29 października 1968 został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji łódzkiej. Aktu konsekracji dokonał 24 listopada 1968 roku w bazylice jasnogórskiej kardynał Karol Wojtyła, metropolita krakowski w obecności abpa Jerzego Stroby i bpa Jana Wawrzyńca Kulika.
Ingres do łódzkiej katedry odbył 1 grudnia 1968 roku. 24 stycznia 1986 roku przeszedł na emeryturę.
Zmarł 3 sierpnia 1996 roku w Łodzi. Został pochowany 7 sierpnia 1996 roku w krypcie ordynariuszy w podziemiach bazyliki archikatedralnej w Łodzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.