Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 1337
Bulla Papieska o nominacji biskupiej ks. prał Krzysztofa Nykla
Udostępnij

Podczas uroczystości Święceń Biskupich księdza prałata Krzysztofa Nykla została odczytana wszystkim zebranym w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie Bulla Ojca Świętego Franciszka, w której Biskup Rzymu wyraża zgodę na konsekrację biskupią Regensa Penitencjarii Apostolskiej.

Poniżej publikujemy treść Bulli w języku polskim i po łacinie.

Franciszek Biskup
Sługa Sług Bożych
umiłowanemu Synowi Krzysztofowi Józefowi Nyklowi,
należącemu do duchowieństwa łódzkiego,
Regensowi Penitencjarii Apostolskiej,
ustanowionemu biskupem i odznaczonemu stolicą tytularną Velii,
pozdrowienie i błogosławieństwo.

Wiedzeni przykładem Opiekuna Zbawiciela, całą mocą umysłu i serca, mężowie wypełniający posługę biskupią, z łagodnością i wielkim poświęceniem pasterskim, troszczą się o mistyczną Oblubienicę Chrystusa, tj. Kościół, jak o świętą rodzinę, aby z niebieskich skarbnic Bożego miłosierdzia obficie czerpała łaski, rozkwitała w świętości oraz z dnia na dzień wzrastała szczęśliwie w wierze, nadziei i miłości. Myśląc o tym, kierujemy spojrzenie nasze ku Tobie, umiłowany Synu, który od wielu lat gorliwie podejmowałeś różne obowiązki w służbie Stolicy Apostolskiej i aż dotąd pilnie wypełniasz urząd Regensa Penitencjarii Apostolskiej. Wziąwszy pod uwagę tę posługę i jej doniosłość, uważamy Cię za odpowiedniego do wyniesienia do godności biskupiej, także z racji na Twoją rzetelną formację, którą otrzymałeś już w Twojej rodzinie, a następnie w różnych Instytutach, Twoją zdrową naukę, roztropność, biegłość i doświadczenie w administracji oraz wierność Kościołowi katolickiemu. Dlatego też działając mocą naszej władzy apostolskiej mianujemy i ustanawiamy Cię biskupem tytularnym Velii, wraz ze wszystkimi przysługującymi prawami i jednocześnie odpowiednimi obowiązkami.

Zezwalamy, abyś przyjął święcenia biskupie w Bazylice św. Piotra, dnia 22 najbliższego miesiąca czerwca, z rąk Czcigodnego Naszego Brata Mauro Piacenza, Kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego, z zachowaniem przepisów liturgicznych, złożywszy uprzednio wyznanie wiary, jak również przysięgę wierności wobec Nas i Naszych Następców, wedle norm kanonicznych.

Jesteśmy przekonani, umiłowany Synu, że naznaczony świętą godnością Apostołów Chrystusa, będziesz w coraz większym stopniu naśladował ich cnoty. My zaś modlimy się przez wstawiennictwo Błogosławionej Dziewicy Maryi, jak również jej Oblubieńca św. Józefa oraz św. Krzysztofa, aby otaczali Cię niebiańskim wstawiennictwem, byś „Ojcowskim sercem” wszystkim i każdemu z osobna troskliwie ukazywał ojcowskie oblicze Boga, wyraźnie objawiające się w celebracji świętych sakramentów.

Dano w Rzymie, na Lateranie, dnia pierwszego maja, we wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika, w roku Pańskim dwa tysiące dwudziestym czwartym, w dwunastym roku Naszego Pontyfikatu.

Papież Franciszek

 

Franciscus Episcopus
Servus Servorum Dei
dilecto Filio Christophoro Iosepho Nykiel,
e clero Lodziensi,
Paenitentiariae Apostolicae Regenti,
Episcopo nominato atque Sedis titulo Veliensis decorato,
salutem et Benedictionem.

Redemptoris Custodis exemplo ducti, toto mentis ac cordis affectu, viri episcopale ministerium explicantes, sacram familiam itemque Christi mysticam Sponsam, scilicet Ecclesiam, suaviter magnaque pastorali cura amplectuntur, ut Ipsa de caelestibus thesauris divinae misericoridae gratias copiose exhauriat, in sanctitate florescat necnon e die in diem in fide, spe et caritate feliciter augescat. Cum de his cogitamus, ad te contuitum Nostrum convertimus, dilecte Fili, qui a multis annis Apostolicae Sedis in servitio varia opera naviter curavisti et hucusque Regentis Paenitentiariae Apostolicae munus sedule exples. Quovero ministerio considerato una cum eius pondere, te idoneum existimamus ad episcopalem dignitatem evehere, propter tuam solidam formationem quam iam in familia tua accepisti, deinde in variis Institutis, sanam doctrinam, prudentiam, rerum agendarum peritiam et in Ecclesiam Catholicam fidelitatem. Quare, apostolica Nostra potestate agentes te nominamus ac constituimus Episcopum titulo Veliensem, cunctis debitis datis iuribus congruisque impositis obligationibus.

Permittimus, ut episcopalem ordinationem die XXII proximi mensis Iunii Papali in Basilica Petriana a Venerabili Fratre Nostro Mauro S.R.E. Cardinale Piacenza, secundum liturgicas normas accipias, praemissa fidei professione et iureiurando fidelitatis erga Nos et Successores Nostros, ad ecclesiasticae legis normas.

Compertum est Nobis, dilecte Fili, te, Christi Apostolorum sacra insignitum dignitate ipsorum virtutes magis magisque secuturum esse. Nos quidem oramus per intercessionem Beatae Mariae Virginis eiusdemque Sponsi s. Ioseph necnon s. Christophori, qui caelesti patrocinio apud Deum te tueantur, ut „Patris corde” paternum Dei vultum omnibus et singulis diligenter ostendas, qui in celebratione sacrorum sacramentorum plane manifestatur.

Datum Romae, Laterani, die primo mensis Maii, in memoria s. Ioseph opificis, anno Domini bismillesimo vicesimo quarto, Pontificatus Nostri duodecimo.

Franciscus PP.

 

Udostępnij