Archidiecezja Łódzka
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej | etap diecezjalny
10:00 | 21.10.2020 | Wyświetleń: 485 | Autor: Barbara Kubicka

Pod honorowym patronatem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Grzegorza Rysia 2 października 2020 r. odbyła się część ustna etapu diecezjalnego XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana”

Zmagania konkursowe odbyły się w siedzibie Łódzkiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Łodzi przy ul. Narutowicza 54/8. Wzięło w nich udział 7 uczestników ze szkół ponadpodstawowych z terenu archidiecezji łódzkiej wyłonionych z części pisemnej etapu diecezjalnego, który odbył w formie on-line w dniu 29 września br.

Zakres tematyczny XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej obejmuje: Księgę Liczb oraz 1 List Św. Pawła do Koryntian wraz z wprowadzeniami, przypisami, komentarzami i słownikiem.

Część ustna Konkursu została zainaugurowana wspólną Celebracją Słowa Bożego, której przewodniczył ks. prof. Stanisław Skobel, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w archidiecezji łódzkiej.

Część właściwą – odpowiedzi ustne oceniała Komisja w składzie: ks. prof. Stanisław Skobel – przewodniczący Komisji, P. dr Michał Zborowski oraz  P. Maria Porczyk. Ten etap zmagań pozwolił wyłonić  tylko zdobywczynię pierwszego miejsca, a zatem koniecznym było zorganizowanie dogrywki.

Ostatecznie Konkurs rozstrzygnięty został w następujący sposób:

I miejsce: Anita Łebedowska z I LO im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie,

opiekun – ks. Maciej Gortyński

II miejsce: Rafał Balcerek z III LO im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi, opiekun

– P. Paweł Pietrala

III miejsce: Kacper Frankowski z III LO im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi,

opiekun – P. Paweł Pietrala

Wyróżnienia otrzymali:

Karolina Mądry – z VI LO im. Joachima Lelewela w Łodzi, opiekun – ks. Marcin

Kacprzak

Kacper Łaguniak – z II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach, opiekun – P.

Dorota Obrębska

Aleksandra Grad – z ZSP nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie

Mazowieckim, opiekun – P. Paweł Piotrowski

Dagmara Olejnik – z I LO im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, opiekun –

Ks. Przemysław Kansy

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a laureatom życzymy powodzenia w czasie zmagań w kolejnych etapach konkursu!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.