Archidiecezja Łódzka
Europejskie Centrum Kultury LOGOS – Alia Üstek wystawa Światłem Miłości tchnione (witraż, malarstwo)
20:53 | 22.10.2020 | Wyświetleń: 694 | Autor: Teatr LOGOS

Europejskie Centrum Kultury LOGOS serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy witraży i malarstwa Alii Üstek Światłem Miłości Tchnione, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, 25 października, o godzinie 12.00 w Galerii ECK.

Twórczość  Alii Üstek to piękne wezwanie do zanurzenia się w Sacrum. Poszukiwanie formy, by dać coraz doskonalszy wyraz Prawdzie i Pięknu. To celebrowanie głębokiej relacji duchowej między artystką a Bogiem. Aktowi twórczemu Alii Üstek towarzyszy przesłanie, by wiernym uchylać Nieba, przybliżać Boga, zachęcać do nieustannego pogłębiania modlitwy, rozsiewać ziarno Dobrej Nowiny.  Zobrazować przekaz kierowany z Niebios  za pomocą uniwersalnego języka, jakim jest piękno wysmakowanej sztuki.

Obrazy Alii Üstek są wyrazem relacji między dziełem powstałym z natchnienia Ducha Świętego a wiernym, któremu obraz towarzyszy podczas modlitw i kontemplacji. Owocem jest więź, jaka nawiązuje się między artystką, odbiorcą jej dzieła a Bogiem.

Akt twórczy artystki wyraża to, co jest nieuchwytne, bo przejawiające się w sferze metafizycznej i mistycznej. To akt ucieleśnienia Słowa, modlitwy, wizji; próby wyrażenia Miłości, dobrej woli, przekutych w formę plastyczną dostępną dla ludzkiej percepcji.

Obrazy artystki stanowią „okno” do innej przestrzeni, sięgającej do głębi duchowej, do Sacrum. Alia Üstek pragnie przemawiać swoją twórczością do wszystkich osób zaangażowanych duchowo, jak również do tych, dla których owa droga dopiero może się otworzyć. Zdaniem Artystki, piękno, stanowi pomost do Światła, Miłości, Prawdy, Nadziei i Pokoju, których źródłem i istotą jest sam Bóg-Stwórca Wszechświata. Dzieła sakralne Alii Üstek mieszkają w przestrzeni Sanktuarium, uczestniczą w celebrowaniu Mszy Świętych oraz w ważnych wydarzeniach religijnych. Jej dzieła wzruszają i zachwycają swym pięknem, poruszają emocje, przemawiają do serc, do głębi duszy, skłaniają do kontemplacji, urzekają swym mistycyzmem. Jej malarstwo, witraż, ilustracja i rzeźba, wzbogacają dziedzictwo sztuki chrześcijańskiej w najpiękniejsze dzieła tworzone z miłością na chwałę Boga .

Wystawa Światłem Miłości Tchnione będzie dostępna w Galerii Europejskiego Centrum Kultury LOGOS do 24 listopada 2020 roku.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.