Któż byłby w stanie wymyślić Najświętszą Pannę? – Nowenna do M.B. Szkaplerznej #9
21:30 | 15.07.2020 | Wyświetleń: 311 | Autor: ks. Paweł Kłys

Dziś wieczorem w kościele klasztornym Sióstr Karmelitanek Bosych w Łodzi zakończyła się dziewięciodniowa Nowenna Szkaplerzna przygotowująca do święta Matki Bożej z Góry Karmel, która w Kościele Katolickim obchodzona jest 16 lipca.

W ostatnim dniu nowenny ojciec Ernest Zielonka – przeor łódzkiego klasztoru oo. Karmelitów – mówił o czci i nabożeństwie jakie do Matki Bożej miała św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Przenajświętszego Oblicza – patronka łódzkiego Karmelu.

– Maryja jest pierwszą spośród wierzących i choć jest Matką Boga, pozostaje pokorna. Jej przykład możliwy jest do naśladowania! To dla Teresy było niezwykle ważne. W ostatnich rozmowach z 21 sierpnia powie do Siostry Agnieszki: żeby kazanie o Najświętszej Maryi Pannie mogło mi się spodobać, jak również przynieść mi pożytek, musi ukazywać Jej życie rzeczywiste, a nie oparte na luźnych domysłach. Jestem pewna, że Maryja żyła bardzo prosto, ale przedstawia się Ją niedostępną. Trzeba pokazać, że jest dostępna, że żyła z wiary tak, jak my. Z jednej strony Najświętsza Panna ma coś więcej – bo nie potrafiłaby zgrzeszyć, bo była wolna od zmazy pierworodnej, ale z drugiej strony miała mniej szczęścia niż my, gdyż nie miała Najświętszej Panny, którą mogłaby pokochać. Dla nas to jedno szczęście więcej, a dla niej jedno mniej. – cytował św. Teresę kaznodzieja.

Kończąc homilię przywołał ostatnie chwile ziemskiego życia patronki łódzkiego Karmelu, które odbywały się w obecności figury Matki Bożej Uśmiechniętej. Figurę przyniesiono do celi umierającej Karmelitanki. Gdy ta patrzyła na Najświętszą Maryję Pannę powiedziała tylko: któż byłby w stanie wymyślić Najświętszą Pannę? Któż byłby w stanie wymyślić Najświętszą Pannę?

Podczas dzisiejszej liturgii celebrans miał na sobie ornat rzymski, który przysłany został z Karmelu z Lisieux w 1958 roku. Był on używany za życia św. Teresy, gdy była zakrystianką francuskiego klasztoru.

Po zakończeniu Mszy świętej miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówione zostały modlitwy na ostatni dzień Nowenny Szkaplerznej. Dziewięciodniowe przygotowanie zakończył karmelitański śpiew Salve Regina!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.