Archidiecezja Łódzka
Pomoc psychologiczna i duchowa w czasie pandemii
15:12 | 22.06.2020 | Wyświetleń: 887 | Autor: ks. Arkadiusz Lechowski

Trwająca wciąż pandemia przyniosła na społeczeństwo różne kryzysy wyrażające się w sposobie naszego funkcjonowania. Widząc potrzebę wsparcia psychologicznego i duchowego, Stowarzyszenie „Missio Quotidiana” uruchomiło Centrum Wsparcia i Terapii „Logos”.

W ramach Centrum oferowane są różne formy pomocy psychologicznej online. Dzięki wolontaryjnej pracy specjalistów Centrum, bezpłatnie można skorzystać z interwencji kryzysowej i wsparcia duchowego. Wszystkie spotkania odbywają się w formie videokonsultacji.

Aby skorzystać ze spotkań, wystarczy mieć komputer lub telefon z dostępem do Internetu; nie są potrzebne żadne dodatkowe programy czy aplikacje. Zapraszamy do kontaktu osoby, które w związku z aktualną izolacją społeczną, osamotnieniem, trudnościami na rynku pracy czy problemami w relacjach z bliskimi potrzebują wspierającej rozmowy.

Więcej o Centrum oraz link do zapisów na spotkania znajdą Państwo na stronie internetowej: www.centrumlogos.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.