Abp Ziółek: dziewictwo jest opowiedzeniem się za drogą miłości
15:15 | 27.06.2020 | Wyświetleń: 1645 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Maryja zachowywała wszystkie te sprawy

i rozważała je w swoim sercu.” Łk 2,19

„Karolino, kochaj ten Kościół od którego otrzymasz konsekrację, do którego służby będziesz przeznaczona i czuj się z tym Kościołem zawsze silnie związana. Bądź jego aktywnymi rękami, jego głosem modlitwy, jego wyrazem miłosierdzia, pomocą dla jego ubogich, a także pocieszeniem i wsparciem dla jego cierpiących synów i córek”- mówił w swojej homilii Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek.

W dniu kiedy Kościół oddaje cześć Najświętszej Marii Pannie Nieustające Pomocy w kościele oo. Jezuitów miał miejsce obrzęd konsekracji dziewicy- Karoliny Guligowskiej. Mszy Świętej przewodniczył i był także konsekratorem Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek. We wstępie o. Remigiusz Recław, proboszcz parafii Najświętszego Imienia Jezus podkreślił, że to właśnie Abp Ziółek w 2005 wyraził zgodę na ten obrzęd konsekracji dziewic w Archidiecezji Łódzkiej.

Arcybiskup Senior w swojej homilii zwrócił uwagę na to, że konsekracja osoby to szczególne zapuszczenie korzeni w Chrystusie, aby na nim budować całe swoje życie i postępowanie. Zaznaczył, że osoba konsekrowana staje się świadkiem Królestwa, które nie jest z tego świata i należy do rodzinnych tych, którzy dla Królestwa niebieskiego porzucili wszystko i świadczą o tym, że wszystko na tym świecie przemija, ale słowo Boże trwa wiecznie.

Ksiądz Arcybiskup zaznaczył, że Kościół poprzez obrzęd konsekracji dziewic odpowiada na znaki obecnego czasów. „Skłonność świata do gloryfikowania i absolutyzowania miłości utożsamianej często z pożądliwością, odwróciła hierarchię wartości. Dziś miłość często myli się z egoizmem, który rodzi chęć panowania nad osobą, której się pragnie. Egoizm traktuje drugą osobę jako obiekt własnego, niespokojnego poszukiwania szczęścia”- zaznaczył Abp Ziółek.

Dalej w swoim słowie Arcybiskup zaznaczył, że miłość pochodząca z konsekracji jest początkiem nowego życia w Kościele. „Szczególnie oczekiwaną posługą dziś od osób konsekrowanych jest nieustanne wychodzenie wraz z całym Kościołem naprzeciw największej biedzie człowieka współczesnego jaką jest odrzucenie Boga.”

„Kochaj ten Kościół od którego otrzymasz konsekrację, do którego służby będziesz przeznaczona i czuj się z tym Kościołem zawsze silnie związana. Bądź jego aktywnymi rękami, jego głosem modlitwy, jego wyrazem miłosierdzia, pomocą dla jego ubogich, a także pocieszeniem i wsparciem dla jego cierpiących synów i córek”- mówił do Karoliny Guligowskiej Ksiądz Arcybiskup.

Po homilii miał miejsce obrzęd konsekracji. Po modlitwie Księdza Arcybiskupa, kandydatka do stanu konsekrowanego, położyła się krzyżem, a wszyscy zebrani w litanii do Wszystkich świętych, wzywali Bożych łask dla niej. Następnie została odmówiona modlitwa konsekracyjna, poświęcona obrączka – widomy znak konsekracji oraz brewiarz.

Karolina Guligowska urodziła się 33 lata temu. Dzieciństwo i młodość spędziła w Andrespolu. Jej parafią jest parafia NMP Nieustającej Pomocy której dziś mamy wspomnienie. Ukończyła Uniwersytet Medyczny, kierunek Zdrowie Publiczne i od 3 lat pracuje zgodnie ze swoim wykształceniem w szpitalu Centrum Zdrowia Matki Polki.

Od 18 roku życia związana była z Ruchem Światło-Życie, wspólnotą Galilea z Andrespola i od 2009 roku ze wspólnotą Mocni w Duchu. Obecnie najbliżej sercem związana jest ze wspólnotą dziewic konsekrowanych w której przygotowywała się do konsekracji przez 7 lat.

W jej formację zaangażowany był o. Grzegorz Radomiak, a także jej spowiednicy: ks. Arndt i ks. Szczyrba.

Karolina Guligowska od trzech lat jest związana z Fundacją Miłość i Serce, która troszczy się o dzieci i młodzież dotkniętą autyzmem.

Jako osoba świecka konsekrowana chciałaby pokazywać swoim życiem- jak to jest dobrze, gdy Jezus jest na pierwszym miejscu.


Zwyczaj konsekrowania dziewic wywodzący się z pierwotnego Kościoła, doprowadził do powstania uroczystego obrzędu, przez który dziewica staje się osobą poświęconą, wielkim znakiem miłości Kpo0ścioła do Chrystusa. Przez ten obrzęd Kościół wyraża swą miłość do dziewictwa oraz błaga w nim Boga o łaskę dla dziewic i o zstąpienie na nie Ducha Świętego.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.