Archidiecezja Łódzka
Zaproszenie dla teologów do udziału w Konferencji naukowej pt. od Evangelii nuntiandii  do Evangelii gaudium
13:39 | 25.05.2020 | Wyświetleń: 3025 | Autor: ks. Sławomir Sosnowski

6 maja 2021 roku w Łodzi odbędzie się pierwsza z cyklu zatytułowanego „Evangelii gaudium” Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Od Evangelii nuntiandi do Evangelii gaudium”. Organizatorem wydarzenia jest Łódzkie Seminarium Duchowne w Łodzi.

Tytuł cyklu „Evangelii gaudium” niesie wezwanie i przypomnienie, że Ewangelia jest radością wierzących, a teologowie katoliccy są na służbie Ewangelii, a więc i na służbie tej ewangelicznej radości. Kolejne konferencje mają stać się przyczynkiem do refleksji nad aktualnym nauczaniem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła; refleksji teologicznej, która pokazałaby, że stanowi ono żywą Tradycję i że przez to nauczanie można poznać, „co Duch mówi do Kościołów”. Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni dla lektury nauczania Kościoła powszechnego na użytek Kościoła w Polsce.

Tytuł tegorocznej Konferencji wskazuje na dwie – niezwykle podobne – adhortacje apostolskie: Pawła VI Evangelii nuntiandi i Franciszka Evangelii gaudium. Stanowią one dwa istotne punkty Tradycji Kościoła, która jest żywa, co oznacza, że jest jednocześnie ciągła i nieustająco nowa, czyli rozumiana jako ciągle na nowo odczytywane wezwanie Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.

Konferencja naukowa jest adresowana do teologów i wszystkich zajmujących się naukowo nauczaniem Kościoła. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji: harmonogram, informacje dla autorów oraz koszty znajdują się na stronie internetowej: Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi

 

CYKL KONFERENCJI EVANGELII GAUDIUM

Tytuł, rozpoczętego w 2020 r. cyklu konferencji naukowych, jest tożsamy z tytułem pierwszego, programowego tekstu papieża Franciszka, w trakcie jego pontyfikatu podejmujemy wszak tę inicjatywę.

Nie mamy jednak zamiaru skupiać się wyłącznie na analizie treści tej adhortacji czy dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, sygnowanych przez papieża Franciszka. Tym bardziej nie zajmuje nas studiowanie myśli Ojca Świętego jako teologa.

Interesujemy się natomiast studium aktualnego nauczania Kościoła. To nauczanie, Magisterium wykonywane przez Urząd Nauczycielski Kościoła, jest właśnie żywą Tradycją.

Wiara w Kościół, którą wyznajemy w Credo, to dla teologów katolickich w sposób szczególny przekonanie, że dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła są wyrazem wiary Kościoła.

W Instrukcji Kongregacji Doktryny Wiary „O powołaniu teologa w Kościele Donum veritatis”, czytamy: „Żywy Urząd Nauczycielski Kościoła i teologia, mimo różnych darów i funkcji, mają ostatecznie ten sam cel: zachowanie Ludu Bożego w wyzwalającej prawdzie i uczynienie go w ten sposób światłem narodów” (Donum Veritatis 21).

Dokumenty Magisterium są nauczaniem żywym, służą życiu Kościoła w całej jego różnorodności, w zrozumieniu, „co mówi Duch do Kościołów”. Jednak zwykle nie są tekstami łatwymi w odbiorze. Ich lektura jest z konieczności hermeneutyką, a więc wymaga  wiedzy teologicznej.

Stąd  jednym z ważnych zadań teologów katolickich jest ich krytyczne studiowanie: „teologowie, poprzez interpretację, nauczanie i przekazywanie zgodnie z mentalnością właściwą dla swoich czasów, opracowują doktrynę i wezwania Urzędu Nauczycielskiego Kościoła […] umożliwiając lepsze poznanie ze strony ludu Bożego” (Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Urząd Nauczycielski Kościoła i teologia, Teza 5.2).

To studiowanie jest podporządkowane wskazanej misji: ma służyć Kościołowi żyjącemu. Dlatego pamięć o tym, że Urząd Nauczycielski Kościoła i Tradycja Kościoła są żywe, jest niezbędną regułą hermeneutyczną w trakcie ich studiowania.

W tej wierze podejmujemy działanie (mając nadzieję na dłuższą jego perspektywę), polegające na stworzeniu przestrzeni dla lektury, hermeneutyki, zrozumienia nauczania Kościoła powszechnego na użytek Kościoła w Polsce.

Zależy nam na słuchaniu (teologicznym) żywego nauczania Kościoła i odczytywaniu go w naszym lokalnym kontekście. Mamy nadzieję, iż stanie się to wyrazem naszej posługi dla Kościoła w Polsce. Chcemy raz do roku spotykać się na konferencji teologicznej zbudowanej wokół jednego tematu tegoż nauczania.

Tytuł Evangelii Gaudium nie tylko zapowiada program pontyfikatu papieża Franciszka, ale niesie wezwanie i przypomnienie, że Ewangelia jest naszą radością, jest radością naszego życia; a my, teologowie katoliccy, jesteśmy na służbie Ewangelii, a więc i na służbie tej radości ewangelicznej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.