Bp Marczak: Duch Św. jest dany każdemu, kto woła o Niego | Uroczystość Zesłania Ducha Św.
10:30 | 31.05.2020 | Wyświetleń: 794 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Duch Św. jest dany każdemu kto woła o Niego i prosi o moc z wysoka, aby móc doświadczyć bliskości i dobroci Wszechmogącego Boga w swojej konkretnej sytuacji życiowej. Powinniśmy wołać o Niego każdego dnia, kiedy brakuje nam światła w ciemności rozmaitych trudności, kiedy brakuje nam radości w chwilach smutku, kiedy brakuje nam nadziei w czasach zagrożenia, kiedy brakuje nam jedności w podziałach”- mówił Ksiądz Biskup Marek Marczak w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Hymnem do Ducha Św. rozpoczęła się niedzielna Eucharystia w Uroczystość Zesłania Ducha Św., której przewodniczył Ksiądz Biskup Marek Marczak.

Na początku liturgii ks. prałat Ireneusz Kulesza, proboszcz parafii Archikatedralnej witając wszystkich zaznaczył, że „dziś modlimy się o dary Ducha Św. Dzień Pięćdziesiątnicy to wielkie wołanie: przybądź Duchu Św. i napełnij serca Twoich wiernych.”

W swojej homilii Bp Marczak zwrócił uwagę na to, że „okres Wielkanocny kończy się wylaniem daru Ducha Św. na Apostołów. Nie powinniśmy myśleć, że jest to wydarzenie wyjątkowe i jednorazowe. Dar Ducha Św. nie jest wydarzeniem jednorazowym. Dar Ducha Św. powtarza się i jest darem który zawsze towarzyszy Zmartwychwstałemu Jezusowi, który przychodzi do swoich uczniów.”

Dalej Bp Marczak zaznaczył, że Duch św. nie jest dany tylko pierwszej wspólnocie uczniów Jezusa, ale skierowany jest to każdego człowieka, do ludzi różnych kultur i języków. „Duch Św. jest dany każdemu kto woła o Niego i prosi o moc z wysoka, aby móc doświadczyć bliskości i dobroci Wszechmogącego Boga w swojej konkretnej sytuacji życiowej”- mówił Ksiądz Biskup.

„Jako katolicy otrzymujemy ten dar w Sakramencie Bierzmowania, ale możemy, a nawet powinniśmy wołać o Niego każdego dnia, kiedy brakuje nam światła w ciemności rozmaitych trudności, kiedy brakuje nam radości w chwilach smutku, kiedy brakuje nam nadziei w czasach zagrożenia, kiedy brakuje nam jedności w podziałach”- powiedział Bp Marczak.

W swoim słowie duchowny zauważył, że Ducha Św. powinniśmy wzywać nawet wtedy, kiedy brakuje nam sił w podejmowaniu zadań codziennego życia, a które wydają nam się, że przerastają nasze możliwości. Kaznodzieja odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii zauważył, że Pan Jezus rozpoczął swoje objawienie uczniom właśnie od darów Ducha Św., które przyniosły Apostołom pociechę, radość i ufności, że mimo męki i śmierci krzyżowej, życie nie kończy się, ale trwa nadal. „Apostołowie rozpoczęli wtedy nowy etap swojego życia. Rozpoczęli podróż w towarzystwie Ducha Św. Tam gdzie przebywali drzwi były zamknięte w obawie przed Żydami. Dar Ducha Św. ma dać im pokój  i odebrać lęk i że będą gotowi wybaczać tym, którzy będą ich prześladować. Ten dar Apostołowie otrzymali kiedy przebywali razem na modlitwie”- zaznaczył Biskup Marczak.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.