Archidiecezja Łódzka
Ks. Falak o nawróceniu pastoralnym w oczach wiernych | do kapłanów #43
15:00 | 23.02.2020 | Wyświetleń: 332 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„My księża żyjemy trochę w takim obłudnym świecie kiedy wszystkim uświadamiamy i sobie równie okłamując siebie i innych, że nie mamy czasu. Czy każdy z nas poświecą osiem godzin dziennie na to co jest związane z duszpasterstwem i posługą w parafii? Inni ludzie muszą chodzić na 8 godzin do pracy i więcej, a później mają jeszcze mnóstwo obowiązków w domu. My możemy poprosić kogoś, żeby nam pomógł i zazwyczaj życzliwe osoby to czynią więc nie usprawiedliwiajmy się i bądźmy uczciwi wobec siebie i wobec naszych braci i sióstr i wobec samego Pana Boga”- mówi ks. Tomasz Falak w kolejnym słowie skierowanym do kapłanów. Gorzka i smutna refleksja, która wybrzmiewa w słowie ojca duchownego Archidiecezji Łódzkiej nasuwa się z przemyśleń jakie wynikają z ankiety przeprowadzonej na terenie naszej diecezji.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.