Archidiecezja Łódzka
Ekumeniczna Szkoła Biblijna w praktyce | Kościół Ewangelicko- Augsburski
13:40 | 18.02.2020 | Wyświetleń: 454 | Autor: Archidiecezja Łódzka

Ks. Michał Makula, proboszcz parafii św. Mateusza, przywitał uczestników Ekumenicznej Szkoły Biblijnej podczas lutowego zjazdu. Pielgrzymowanie rozpoczęło się od Archikatedry Łódzkiej, gdzie następnie udało się spacerem do sąsiedniej parafii Ewangelicko- Augsburskiej.

Uczestnicy szkoły poprzez takie zajęcia w terenie mogą w praktyce dowiedzieć się jakie są różnice, a jakie podobieństwa pomiędzy chrześcijanami. W parafii św. Mateusza ks. Makula opowiedział historię powstania Kościoła Ewangelickiego. Opowiadał również o historii parafii, a także odpowiadał na pytania.

Z parafii św. Mateusza autobusami przejechano do Kościoła Chrześcijan Baptystów.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.