Archidiecezja Łódzka
Ogłoszenie Paschy i Świąt Ruchomych – Anuncjacja
09:56 | 06.01.2020 | Wyświetleń: 1315 | Autor: ks. Paweł Kłys

W uroczystość Objawienia Pańskiego, po odśpiewaniu ewangelii, diakon lub kantor z ambony, zgodnie ze starożytnym zwyczajem Kościoła Rzymskiego, ogłasza datę Święta Paschy i świąt ruchomych bieżącego roku.

Dziś  ten przepiękny utwór gregoriański wykonywany jest w Watykanie podczas liturgii papieskiej, ale także w parafii pw. św. Wojciecha w łódzkich Chojnach. W nagraniu przygotowanym dla Archidiecezji Łódzkiej utwór ten prezentuje Szymon Dębkowski – absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, organista parafii św. Wojciecha w Łodzi, członek łódzkiej scholi dominikańskiej.


„Wiedzcie bracia najdrożsi, że dzięki Bożej łaskawości,
tak jak uradowaliśmy się z Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa,
tak ogłaszamy wam radość Zmartwychwstania tegoż naszego Zbawiciela.
Dnia 26 lutego będzie Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu.
Dnia 12 kwietnia uroczystość Paschy Pana naszego Jezusa Chrystusa z radością celebrować będziecie.
Dnia 24 maja będzie Wniebowstąpienie Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Dnia 31 maja Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Dnia 11 czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Dnia 29 listopada pierwsza Niedziela Adwentu Pana naszego Jezusa Chrystusa, któremu cześć i chwała na wieki wieków. Amen”.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.