Relikwie bł. Karoliny w tomaszowskiej parafii
09:34 | 20.12.2019 | Wyświetleń: 766 | Autor: Paulina Dębiec

Data 15.12 .2019 r. już na zawsze wpisze się w historię Parafii NSJ w Tomaszowie Mazowieckim, a to za sprawą uroczystego wprowadzenia oraz wmontowania relikwii bł. Karoliny Kózkówny, polskiej dziewicy i męczennicy – jednej z patronek tutejszej grupy młodzieżowej. Przygotowania do tak ważnego momentu rozpoczęły się już tydzień wcześniej, kiedy to delegacja młodzieży wraz ze swoim opiekunem – ks. wikariuszem Piotrem Kępniakiem pojechała po odbiór wspomnianych relikwii do Sanktuarium w Zabawie, miejsca, z którym bł. Karolina była związana do końca swojego życia… Dzięki uprzejmości posługujących tam księży oraz osób świeckich, młodzi pod opieką przewodnika zwiedzili świątynię, poznali jej historię, a także dotknęli relikwii swojej patronki, znajdujących się w ołtarzu głównym. Następnie nadszedł tak długo i gorąco wyczekiwany przez wszystkich moment przekazania relikwii. Co ważne, w drodze powrotnej pielgrzymi odwiedzili także dom rodzinny bł. Karoliny Kózkówny w Wał – Rudzie, który wywarł na wszystkich ogromne wrażenie! W niedzielę 15.12 b.r. natomiast w uroczystej procesji relikwie błogosławionej wniósł do kościoła NSJ ks. proboszcz Paweł Dziedziczak, który w skierowanym do obecnych słowie wyraził głęboką nadzieję, iż Karolina będzie dla wszystkich parafian (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży) wzorem wszelkich najlepszych cnót i inspiracją do pięknego życia w przyjaźni z Panem Bogiem. Błogosławiona Karolino – módl się za nami!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.