Wywiad z ks. Piotrem Tarabaszem – nowym duszpasterzem akademickim DA5
11:30 | 20.11.2019 | Wyświetleń: 1892 | Autor: ks. Paweł Kłys

Od listopada w Duszpasterstwie Akademickim „Piątka” działającym przy łódzkiej katedrze nastąpiły pewne zmiany. Do księdza Radosława Krycha – dotychczasowego duszpasterza akademickiego – dołączył ksiądz Piotr Tarabasz, który został mianowany przez księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia nowym duszpasterzem akademickimi i odpowiedzialnym za DA5.

O tym jak i dlaczego ksiądz Tarabasz został nowym duszpasterzem DA5, co robił dotychczas – przez ostatnie lata swojego kapłaństwa, jakie ma doświadczenie duszpasterstwa studentów oraz o planach zwianych z działalnością DA5 opowiada w wywiadzie udzielnym portalowi Archidiecezja Łódzka nowy opiekun łódzkich żaków – ks. Piotr Tarabasz.

Studentów chcących włączyć się w działalność Duszpasterstwa Akademickiego „Piątka” – ul. ks. I. Skorupki 5 – zapraszamy do zapoznania się z planem cotygodniowych zajęć duszpasterstwa zamieszczonym na profilu facebookowym: Duszpasterstwo Akademickie PIĄTKA 

W Łodzi działają cztery duże duszpasterstwa akademickie, które sprawują duchową opiekę nad studentami, zdobywającymi wiedzę na wyższych uczelniach. Diecezjalne duszpasterstwo akademickie „DA5”, jezuickie duszpasterstwo akademickie „JDA”, dominikańskie duszpasterstwo akademickie „Kamienica” oraz salezjańskie duszpasterstwo akademickie „Węzeł”.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.