Archidiecezja Łódzka
Wierni parafii Przemienienia Pańskiego w Ziemi Świętej
22:21 | 23.11.2019 | Wyświetleń: 851 | Autor: ks. Kamil Przybysz

W dniach 9 -17 listopada 2019 roku odbyła się pierwsza pielgrzymka z Parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi do Ziemi Świętej. Uczestniczyło w niej 50 osób. Duchową opiekę nad pielgrzymami objął ks. Kamil Przybysz. Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą sprawowaną w kościele parafialnym. Na zakończenie Eucharystii – Proboszcz parafii – ks. kanonik Krzysztof Wlazło udzielił wszystkim specjalnego błogosławieństwa wzywając wstawiennictwa Matki Bożej i Wszystkich Świętych na czas pielgrzymowania.

Pątnicy odwiedzili miejsca związane z życiem i działalnością naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Szczególnym miejscem była Kana Galilejska, gdzie małżonkowie podczas sprawowanej Mszy Świętej odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie. Szczególnym miejscem była także rzeka Jordan, gdzie wszyscy uczestnicy pielgrzymki odnowili w sobie przyjęty sakrament Chrztu Świętego wyrzekając się na nowo wszelkiego zła i grzechu oraz na nowo wyznając wiarę w Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wiele wzruszeń i duchowej zadumy wzbudziły takie miejsca jak: miejsce narodzenie Jezusa Chrystusa, a także Golgota i Grób Pański. Pątnicy uczestniczyli także w Drodze Krzyżowej, powierzając swoje intencje z jakimi przybyli do „Ziemi Boga”. Czas wspólnego pielgrzymowania pobudził wszystkich uczestników do refleksji nad swoim życiem, postępowaniem i skłonił do większej dbałości o życie, które ma zmierzać do ostatecznego spotkania z Panem Bogiem w wieczności.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.