Archidiecezja Łódzka
Szkoła Katechistów Archidiecezji Łódzkiej – informacja
21:18 | 10.10.2019 | Wyświetleń: 3806 | Autor: ks. Wojciech Błaszczyk

Pierwszym celem Szkoły Katechistów Archidiecezji Łódzkiej jest pomoc osobom świeckim w odkrywaniu ich powołania, ich misji duszpasterskiej i pomocniczej w parafii. Chcemy tak poprowadzić naszych uczniów, aby odkrywali, że wypełniając swoją misję, realizują również samych siebie. Zdobyte umiejętności mają im pozwolić tworzyć w swoich parafiach przestrzeń wspólnoty, środowisko do dzielenia się wiarą, do okazywania autentycznej troski, również charytatywnej. Katechiści będą mogli animować małe grupy parafialne.

Głównym ich zadaniem jest pomoc w parafii w formacji wiernych w drodze do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, to znaczy w formacji dzieci, młodzieży i ich rodziców przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii Świętej i do sakramentu Bierzmowania.

Termin katechista pochodzi z języka misyjnego i oznacza bezpośredniego współpracownika misjonarza, który dociera do ludzi i do zakątków, do których sam misjonarz nie zawsze może dotrzeć. Nasze parafie, za wezwaniem kolejnych papieży, mają stawać się coraz bardziej misyjne. Dlatego też budujemy Szkołę Katechistów – świeckich współpracowników duszpasterzy.

zobacz także:
ABP RYŚ O ŁÓDZKIEJ SZKOLE KATECHISTÓW – SZKOLE LIDERÓW WSPÓLNOT PARAFIALNYCH –WYWIAD

Tok studiów w Szkole przewiduje zajęcia z zakresu Pisma Świętego, teologii dogmatycznej, duchowości, liturgiki, katechetyki, historii Kościoła, a także ma wzmocnić naturalne zdolności w budowaniu kontaktów międzyosobowych i w pracy z grupą. Chcemy potraktować priorytetowo kształtowanie umiejętności praktycznych przyszłych katechistów: ich rozwój duchowy, bogactwo modlitwy Pismem Świętym, wtajemniczenie w przeżywanie liturgii, budowanie żywej relacji z Bogiem i z Kościołem. Po ukończeniu Szkoły i zdaniu wymaganych egzaminów absolwent uzyskuje od Arcybiskupa Łódzkiego misję kanoniczną do głoszenia katechez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w parafiach archidiecezji łódzkiej.

Zapraszamy do dwuletniej formacji teologicznej i katechetycznej. Ponadto proponujemy zajęcia kształtujące umiejętności interpersonalne w kierunku bycia liderem i pracy z grupą. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i praktyk będą się odbywać dwa razy w miesiącu w soboty, w godzinach dopołudniowych w murach Wyższego Seminarium Duchownego. Na zakończenie roku pracy zapraszamy na weekendowe rekolekcje w formie ewangelizacyjnego Kursu Nowego Życia.

Do Szkoły mogą zapisać się osoby w wieku od 18 do 60 lat, skierowane przez swoich księży proboszczów. Nie muszą one posiadać wykształcenia teologicznego. Ważne, żeby ukończyły katechizację w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej.


WARUNKI PRZYJĘCIA
DO SZKOŁY KATECHISTÓW ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

  • skierowanie i opinia Księdza Proboszcza parafii zamieszkania
  • rozmowa kwalifikacyjna
  • dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie
  • ankieta personalna (do wypełnienia na pierwszym spotkaniu)
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do wypełnienia na pierwszym spotkaniu).

Od kandydata nie jest wymagane ukończenie studiów teologicznych, czy podyplomowych pedagogiczno-katechetycznych lub też inne specjalistyczne przygotowanie. Warunkiem zakwalifikowania jest rekomendacja Księdza Proboszcza parafii zamieszkania.

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy do Szkoły Katechistów


Pobierz: Plan zajęć Szkoły Katechistów 2019-2020


WAŻNIEJSZE TERMINY:
– inauguracja roku akademickiego: w poniedziałek 03.10.2019, godz. 10.00 w bazylice archikatedralnej.
– zajęcia rozpoczynają się w sobotę 28 września. Godz. 9.00 – 13.15, Aula im. Bpa Wincentego Tymienieckiego w Wyższym Seminarium Duchownym
– wykłady trwają 3 semestry od 28 września 2019 r. do 31 stycznia 2021 r.
– czwarty semestr jest zarezerwowany na przeprowadzenie praktyk duszpasterskich i wymianę doświadczeń
– zajęcia w wyznaczone zasadniczo w drugie i czwarte soboty każdego miesiąca od godz. 9.00 do 13.15

ODPOWIEDZIALNI za formację w Szkole Katechistów:
Arcybiskup Grzegorz Ryś, odpowiedzialnymi za formację uczynił:
– ks. dra Wojciecha Błaszczyka (jun.), opiekun formacji, te. 609859144
– ks. dr hab. Jana Wolskiego, dyrektora Instytutu Teologicznego


Terminarz dni skupienia i rekolekcji Szkoły Katechistów 2019/2020

  • Dzień skupienia II sem. – 01.02.2020, Porszewice, 9.00 – 19.00 (obiad i kolacja)
  • Rekolekcje ewangelizacyjne 29. 05. 2020 (godz.17.30) -31. 05. 2020 (godz. 15.30), Porszewice.