Archidiecezja Łódzka
Parafia przestrzenią wolności dla współczesnego człowieka – Sympozjum KOINONIA
17:04 | 10.10.2019 | Wyświetleń: 514 | Autor: ks. Paweł Kłys

W dniach 14-16 października w  Ośrodku Rekolekcyjno – konferencyjnym w Porszewicach k. Łodzi odbędzie się XXVIII Sympozjum KOINONIA Wolni i Wyzwalający, którego tematem będzie: Parafia przestrzenią wolności dla współczesnego człowieka. 

Współczesny człowiek, jak nigdy w historii, zmaga się się z zagadnieniem wolności. Wolność wydaje się być dla niego najwyższą wartością, celem jego zaangażowania życiowego. Jest w tym swoisty odblask z jednej strony podobieństwa do Stwórcy objawiający się w zdolności do korzystania z rozumu i wolnej woli, z drugiej zaś cień pychy – wybierajcie według waszego upodobania, a „tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3, 5).

Wsłuchując się w pytania stawiane przez współczesny świat i we współczesne nauczanie Kościoła z wdzięcznością sięgamy do wielkiej katechezy ks. Franciszka Blachnickiego o wolności człowieka i do inspiracji płynących z niej. Odwoływał się on m. in. do nauczania Jana Pawła II, który odrzucał latynoamerykańską ideologię zwaną teologią wyzwolenia. Ks. Franciszek Blachnicki wdrożył nas w realizację „polskiej teologii wyzwolenia” (Jan Paweł II), opartej na antropologii i soteriologii biblijnej.

Święty Jan Paweł II i Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki – wielcy Apostołowie Wyzwolenia Człowieka, jak ich nazwano na Kongresie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (Jasna Góra 2004), stali się dla nas przewodnikami w drodze ku wolności człowieka. Skoro tylko Jezus Chrystus jest wyzwolicielem człowieka z najgorszej jego niewoli jaką jest grzech, to największym darem dla tak bardzo spragnionego wyzwolenia współczesnego człowieka jest ewangelizacja. Tylko człowiek, który sam doświadczył ewangelicznego wyzwolenia może stać się narzędziem wyzwolenia drugiego człowieka – „wolni i wyzwalający”.

Jan Paweł II prosił abyśmy przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności, poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu (23 X 1978). W odpowiedzi, 40 lat temu, została proklamowana Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Krucjata ma swych sztandarach wypisane hasło „Nie lękajcie się”.

Wyzwolenie z lęku pozwala, w oparciu o doświadczenie osobistego przeciwstawienia się obyczajowi alkoholowemu, uczyć się wchodzić na drogę wyzwolenia w kolejnych obszarach poprzez służbę prawdzie i życiu. Dotyczy to tak poszanowania zamiaru Stwórcy, którzy stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, jak i poddał człowiekowi całe stworzenie. ze wszystkimi konsekwencjami stąd wypływającymi. Niezbywalna godność człowieka stworzonego i odkupionego przez Boga sprawia, iż człowiek staje się prawdziwie wolny przyjmując ten Boży zamysł.

Miejscem szczególnym przyjmowania Bożego daru i planu zbawienia jest parafia w swej funkcji pośrednictwa zbawczego. We niej jest głoszone słowo wyzwolenia, celebrowane w liturgii misterium Chrystusa i doświadczana wspólnota ludzi wolnych i wyzwalających.

Dlatego w ramach tegorocznego sympozjum KOINONIA chcemy pochylić się nad rolą parafii w odpowiedzi na współczesne wyzwania uwłaczające godności człowieka.

Zobacz także: KOINONIA 2019 Program Sympozjum

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.