Archidiecezja Łódzka
Inspekcja dzwonu Serce Łodzi
12:35 | 07.10.2019 | Wyświetleń: 678 | Autor: Tomasz Kopytowski

6 października w niedzielę, o godz. 15:00, odbyła się inspekcja dzwonu „Serce Łodzi”, który znajduje się w wieży łódzkiej archikatedry. Inspekcji dokonali strażnicy dzwonu – wielowyznaniowa grupa dzieci wraz z rodzicami, którzy zdecydowali dbać o pamięć historyczną przywróconego miastu Łodzi serca.

Tuż przed wejściem na katedralną wieżę, do grona strażników dzwonu przyjętych zostanie kolejnych 12 dzieci. Po przyjęciu nowych strażników i wspólnym zdjęciu uczestnicy spotkania pokonali 171 schodów w katedralnej wieży, żeby zbadać kondycję dzwonu. Każdy ze strażników mógł osobiście uderzyć w dzwon specjalnym młotkiem.

Wielowyznaniowe grono Strażników dzwonu Serce Łodzi powstało w 2011 roku, kiedy to odbyły się uroczystości chrztu dzwonu. Obecnie skupia 78 dzieci z kościoła katolickiego, luterańskiego, prawosławnego i gminy wyznaniowej żydowskiej w Łodzi. Opiekunem strażników jest Piotr Machlański, łódzki przewodnik.

Do zadań strażników należy:

 1. Obrócenie dzwonu o 60° w 2072 roku.
 2. Coroczne sprawdzenie stanu dzwonu.
 3. Przekazanie zadania obracania dzwonu co 60 lat następnym pokoleniom.
 4. Dbałość o aktualizację skrzyni pamiątek Serca Łodzi (artykuły w prasie, Internecie, audycje radiowe i telewizyjne, inne materiały nt. dzwonu, które ukazują się w ciągu roku).
 5. Promowanie i pielęgnowanie historii Serca Łodzi.
 6. Udział w corocznych uroczystościach związanych z obchodami powrotu dzwonu Serce Łodzi.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.