30 – lecie parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty w Łodzi
17:46 | 23.10.2019 | Wyświetleń: 1305 | Autor: Celina Jaworska-Maćkowiak

Rok 1989 był dla łódzkiego Kościoła czasem wyjątkowym, bowiem wtedy ówczesny ordynariusz łódzki ks. biskup Władysław Ziółek erygował 23 parafie: 13 parafii w Łodzi i 10 na terenie diecezji. Jedną z nowo utworzonych wówczas łódzkich jest parafia pw. św. Łukasza Ewangelisty i św. Floriana Męczennika, z kościołem przy ul. Strycharskiej 22, w dekanacie Łódź Chojny-Dąbrowa. Erygując tę parafię 1 października 1989 r., ks. bp Ordynariusz mianował jej proboszczem ks. Henryka Betleja, powierzając mu zadanie nie tylko budowy parafialnej świątyni, ale przede wszystkim utworzenia wspólnoty wiernych. 19 października br. „Łukaszowa” parafia obchodziła „perłowy” jubileusz swojego istnienia i jednocześnie pracy duszpasterskiej proboszcza.

Bogate w wydarzenia jest trzydziestolecie tej parafii. Wystarczy przypomnieć kilka dat, aby uświadomić sobie, jak szybko i dynamicznie tworzyła się nowa wspólnota i jeszcze szybciej postępowała budowa nowego ośrodka duszpasterskiego. I tak: 1 X 1989 – erekcja parafii; czerwiec 1990 – pierwsza Msza św. przy ołtarzu polowym i rozpoczęcie budowy (wykopy); 22 X 1995 – wmurowanie aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego; 18 X 1997 – poświęcenie kościoła, a po 10 latach od erygowania parafii – konsekracja świątyni. Wszystkim wymienionym wydarzeniom towarzyszyły uroczystości, którym przewodniczył ks. abp Władysław Ziółek. To tak łatwo po latach wymieniać te zdarzenia, miło uczestniczyć w uroczystości jubileuszowej i przyglądać się pięknie wyposażonemu wnętrzu parafialnej świątyni, ale trzeba zdobyć się na chwilę refleksji, ile było potrzeba trudu, pokonywania przeszkód, determinacji, zaangażowania i wysiłku zarówno Księdza Proboszcza, jak i całej wspólnoty, by powstało takie dzieło, by można było z radością świętować jubileusz połączony z uroczystością odpustową, podczas której Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki.

Proboszcz ks. kan. Henryk Betlej, witając głównego Celebransa, wszystkich kapłanów, zaproszonych gości i parafian, przypomniał w skrócie przeszłość parafii. „Radując się z tego małego jubileuszu – mówił ks. Henryk – pragniemy uświadomić sobie, że tutaj w tej świątyni jesteśmy w ciągłej bliskości z Panem Bogiem, który działa nieustannie, byśmy mogli wzrastać w świętości, otwierając nasze serca na Niego i dążąc w ten sposób do naszego zbawienia. Przez te 30 lat dokonało się tutaj bardzo wiele dobra o charakterze zbawczym; wielu odnalazło Pana Boga i wróciło na łono Kościoła, ale też byli i tacy, którzy od niego odeszli”. Warto w tym miejscu przytoczyć pewne dane liczbowe. Przez Sakrament Chrztu św. do wspólnoty wiernych włączono 2149 osób; do I Komunii św. przystąpiło 2032 dzieci; Sakrament Bierzmowania przyjęły 2274 osoby; małżeństwo sakramentalne zawarły 792 pary. Ponadto co miesiąc kapłani odwiedzają 25 chorych; bardzo wielu z nich przyjęło Sakrament Namaszczenia Chorych; pożegnano 3681 zmarłych. „Na przestrzeni tych lat – mówił ks. proboszcz – wielu parafian otrzymało formację i duszpasterską pomoc, spotykając się w różnych grupach parafialnych. W formacji duchowej ma też swój udział parafialny miesięcznik <Łukaszowe Sprawy>, redagowany systematycznie przez 22 lata. Radują się nasze serca wyglądem świątyni, którą z każdym rokiem ubogacamy, by czuć się w niej jak najlepiej, by tworzyć dobry klimat do spotykania się z Panem Bogiem i Jego uwielbiania. Dlatego na pamiątkę tego jubileuszu pragniemy ofiarować Panu Bogu mały dar materialny, a mianowicie sedilia w prezbiterium dla kapłanów i ministrantów oraz ambonę, krzyż, podstawy pod świecznik i paschał, zaś darem duchowym niech będą nasze serca otwarte na Pana Boga, jako Tego, który jest naszym Panem, do którego zmierzamy”.

Ks. Arcybiskup Grzegorz – na prośbę ks. proboszcza – sprawował sumę odpustową ku czci św. Łukasza Ewangelisty, za parafian i w intencji dziękczynnej za 30 lat istnienia parafii, „za duchowe dobro, które tutaj się zrodziło, za cały ośrodek parafialny z kościołem, prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla całej parafii przez wstawiennictwo jej Patrona”, a na początku Mszy św. poświęcił w prezbiterium jubileuszowy dar materialny.

Rozpoczynając homilię, opartą na słowach Ewangelii św. Łukasza o rozesłaniu apostołów w celu głoszenia Słowa Bożego, Ks. Arcybiskup zwrócił uwagę na piękno i odpowiednie wyposażenie świątyni, co skłania do postawienia pytania: Po co to wszystko? Odpowiadając, trzeba mieć świadomość, że „to wszystko ma sens, gdy jesteśmy posłani. Do kogo? Do całego świata. (…) Apostołowie zostali posłani do wszystkich narodów świata, stąd i nasza misja w świecie. Nie jesteśmy dla siebie, wspólnota nasza nie jest dla siebie. (…) Jeśli jestem w Kościele Chrystusa – jestem posłany. Dokąd? Do każdego miejsca, miejscowości, miasta. Idziemy pokazać Boga…”

Wspominając ewangeliczne słowa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało….” (Łk 10, 2), ks. Arcybiskup zapytał, ilu księży wydała parafia-jubilatka. Trzech: ks. Tomasza Mackiewicza, o. Patryka Ostrzyżka ( benedyktyna), o. Michała Krajewskiego (franciszkanina). Z parafii pochodzą dwie siostry zakonne: Renata Salomończyk w Zgromadzeniu SS Matki Bożej Miłosierdzia i Ewa Różycka u Sióstr Św. Rodziny. „Ile trzeba trudu, żeby powstał kościół? A ile – żeby powstała wspólnota?” – pytał Arcybiskup i zachęcał: Módlmy się, aby Pan posłał robotników na swoje żniwo. My, duchowni jesteśmy po to, aby wam pomóc. A nawiązując do słów z Ewangelii św. Mateusza: „Oto Ja was posyłam jak owce między wilki…” (Mt 10, 16), Ks. Arcybiskup wspomniał bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, który „posłany między wilki zwyciężył, choć został zabity jak baranek, bo przeciw zasadzie <oko za oko, ząb za ząb> stawiał Pawłowe: <Zło dobrem zwyciężaj>”.

Na zakończenie uroczystości proboszcz ks. kan. Henryk Betlej podziękował serdecznie Księdzu Arcybiskupowi za obecność i wspólną modlitwę, za słowo Boże i dokonane poświęcenie. Podziękowanie zostało skierowane także do przybyłych kapłanów, a byli to: ks. kan. Wiesław Dura, ks. Łukasz Burchard – kapelan ks. Arcybiskupa, ks. Adam Stańdo – wojewódzki kapelan strażaków po 26 latach takiej posługi ks. H. Betleja, a także kapłani z dekanatu na czele z ks. Krzysztofem Wlazło. Parafia to wspólnota wiernych i kapłanów, którzy ją tworzą i umacniają w wierze. Taką rolę przez posługę duszpasterską w 30-leciu parafii pełnili (w różnym czasie) wikariusze, a obecnie proboszczowie innych parafii: ks. Wojciech Anglart, ks. Maciej Łazarek, ks. Bogdan Marciniak, ks. Krzysztof Majacz, ks. Stanisław Haładaj, a także ks. Marcin Jarzenkowski (prefekt i ekonom łódzkiego WSD) oraz wikariusze: ks. Łukasz Szmit i ks. Mirosław Marczak.

„Dziękuję –mówił ks. proboszcz – Siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z ul. Krośnieńskiej z Przełożoną s. Benedettą, gdzie przez rok mieszkała św. Siostra Faustyna Kowalska; zaprzyjaźnionym z naszą parafią Siostrom z ul. Lokatorskiej i ul. Obywatelskiej, katechetkom i księżom katechetom. Dziękuję za bardzo dobrą współpracę ks. Karolowi Olczykowi i seniorowi ks. Marianowi Cymerysowi”.

Słowa podziękowania usłyszeli zaproszeni Goście: p. Wiesława Zewald (b. wiceprezydent Łodzi), dyrektorzy: p. Katarzyna Kruszyńska (PM nr 89), p. Katarzyna Lipińska (SP nr 51), p. Agnieszka Gębora (IX LO). „Dziękuję strażakom na czele z bryg. Grzegorzem Janowskim – zastępcą Komendanta Wojewódzkiej PSP i bryg. Jackiem Konciakiem – zastępcą Komendanta Miejskiego PSP; prezesom Ochotniczej Straży Pożarnej – Dariuszowi Krzewińskiemu i Leszkowi Jarząbowi; weteranom służby pożarniczej: gen. Ignacemu Ścibiorkowi i płk. Ireneuszowi Mańko; Bogdanowi Okupskiemu – szefowi łódzkich kominiarzy, których kapelanem byłem przez 12 lat; przyjaciołom od początku istnienia parafii: Leszkowi Koniecznemu, Wojciechowi Kopciowi, Zdzisławowi Walczakowi i Rodzinie Kociugów. Dziękuję – kontynuował ks. proboszcz – naszym wszystkim przyjaciołom i darczyńcom, których w ciągu tych 30 lat było bardzo, bardzo wielu, m.in.: p. Markowi Kurcowi – art. Plastykowi, projektantowi wnętrza naszego kościoła; p. Marianowi Bednarkowi – wykonawcy sediliów; inż. Czesławowi Widerskiemu – inspektorowi nadzoru nad budową; p. Bolesławowi Madalińskiemu za piękną dekorację w kościele. Dziękuję naszym parafianom i tym wszystkim, którzy duchowo i materialnie wspierali przez te 30 lat i nadal wspierają naszą parafię”.

Ks. proboszcz wyraził także wdzięczność swojej rodzinie: „nieżyjącemu już Tacie, który pracował przy fundamentach kościoła, plebanii i budynku, w którym przez kilka lat była kaplica; Mamie i Bratu Eugeniuszowi z rodziną, nieżyjącemu Bratu Ryszardowi i jego rodzinie. Dziękuję przybyłym na dzisiejszą uroczystość pocztom sztandarowym i asystom parafialnym z 32 łódzkich parafii oraz naszej asyście parafialnej, która zawsze bardzo gorliwie włącza się w życie religijne. Dziękuję organistom, lektorom i ministrantom, wszystkim zespołom parafialnym oraz pracownikom kościelnym; wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia naszej uroczystości odpustowej; wszystkim moim parafianom za oddanie, poświęcenie, zaangażowanie i ofiarność, a także i za to…, że wytrzymaliście ze mną te 30 lat!” Kończąc życzył, aby „wszystkim parafianom i tym, którzy gromadzą się w tym kościele, św. Łukasz wypraszał silną wiarę i potrzebne na co dzień łaski”.

Natomiast przedstawiciele parafii, zarówno witając Ks. Arcybiskupa, jak i na zakończenie wyrazili swą radość i dumę z 30-letnich dokonań parafii w słowach: „Witamy Ciebie, Drogi Pasterzu Archidiecezji Łódzkiej w naszej żywej wspólnocie wiary, nadziei i miłości. (…) Bogu, który jest naszym najlepszym Ojcem, jesteśmy wdzięczni za to, że w ciągu tych 30 lat ta świątynia stała się chlubą nas wszystkich. (…) Prosimy o modlitwę za nas i z nami, o słowo Boże, a na koniec o pasterskie błogosławieństwo”. Zaś na zakończenie skierowano do Ks. Arcybiskupa słowa podziękowań i życzeń: „Czcigodny Księże Arcybiskupie! (…)Wyrażamy ogromną wdzięczność, że w tak ważnym dla nas dniu poświęciłeś nam swój czas i zaszczyciłeś nas swoją obecnością. Długo w naszych sercach pozostanie słowo do nas dziś skierowane i udzielone nam błogosławieństwo. (…) Zechciej przyjąć szczere życzenia, abyś zdążając wytrwale za Chrystusem w dalszych latach posługi na <Chwałę Trójcy Świętej i Bogarodzicy> odnajdywał ewangeliczną radość, płynącą z przekazywania Dobrej Nowiny ludziom, tak bardzo potrzebującym orędzia nadziei, która zawieść nie może. Niech Bóg, który jest miłością, obdarza Cię zdrowiem i potrzebnymi siłami do podejmowania nowych duszpasterskich wyzwań, a św. Łukasz Ewangelista – Patron naszej parafii – niech wspiera Twój trud i umacnia w miłości i prawdzie Twoją posługę w Kościele łódzkim”.

Przedstawiciele parafii podkreślili fakt, że parafianie doceniają wyjątkowe zaangażowanie i pracowitość swojego proboszcza – ks. kan. Henryka Betleja, dzięki któremu mogli wypełnić swój obowiązek wobec Boga, swoich przodków i przyszłych pokoleń. Dlatego dzień jubileuszu parafii uznali za dobrą okazję, aby właśnie złożyć Proboszczowi „wyrazy wdzięczności za jego kapłański trud, jaki włożył w budowę parafii i kościoła parafialnego, za jego troskę i dobre serce”, okazywane każdemu z nich. Arcypasterskie błogosławieństwo i radośnie odśpiewany hymn „Ciebie, Boga, wysławiamy…” były pięknym zwieńczeniem jubileuszowej uroczystości.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.