Kościół zawinięty w folię – prace restauratorsko-konserwacyjne w Budzynku
12:06 | 20.09.2019 | Wyświetleń: 992 | Autor: Dn. Piotr Kałuszka

Budzyński kościół jest ciekawy architektonicznie wznoszony był etapami od XVI do XVIII wieku. Obecny kościół parafialny pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela i Świętej Trójcy powstał w latach 1710-1711 z fundacji starosty łęczyckiego Stefana Szołdreckiego, dziedzica wsi. Ma formę mało typową dla kościołów drewnianych powstających w tej części kraju w okresie baroku; jest to forma unikatowa. Plan oparty został na ośmioboku foremnym. Powstał prawdopodobnie w okresie między 1520 a 1595 r., początkowo zapewne jako drewniane, ośmioboczne dominikańskie oratorium eremickie o konstrukcji wieńcowej. Obecnie stanowi prezbiterium wtopione w bryłę dzisiejszej świątyni. Nie brakuje także innych hipotez, spośród których oktagonalna kaplica miała być w przeszłości także kaplicą myśliwską, co nie jest do końca wykluczone, gdyż w przeszłości tereny na południe od Budzynka pokrywały jeszcze pod koniec XVIII w. liczne lasy.

Każdy zabytek, gdziekolwiek się nie znajduje – szczególnie na terenie Polski – niesie ze sobą bagaż historii miejsca i ludzi, którzy wokół niego się gromadzili i gromadzą. Jest niemym świadkiem wydarzeń z przeszłości i teraźniejszości. Chodzi o to, aby przetrwał dla kolejnych pokoleń. Aby tak się stało, w przypadku budzyńskiego kościółka podjęto decyzję o jego fumigacji (gazowaniu). Działanie to ma to na celu powstrzymanie postępującej destrukcji elementów drewnianych wynikającej z żerowania różnego rodzaju owadzich szkodników drewna. Proces ten charakteryzuje się wysoką skutecznością oraz neutralnością względem odkażanego materiału. Fumigacji dokonuje się poprzez wtłoczenie fumigantu do wcześniej okrytego folią obiektu. Cały zabieg trwa około 2 tygodni. Wizualnie obiekt przedstawia się dość nietypowo. Obłożony jest dwoma warstwami specjalnej ochronnej plandeki; do wnętrza wtłoczony został fumigant czyli gaz, który niszczy szkodniki.

Dzięki dotacji, którą parafia otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego możliwe jest przeprowadzenie wspomnianych prac. Jak podkreślają Proboszcz parafii ks. Tomasz Estkowski i parafianie z Budzynka, fumigacja kościoła jest koniecznym etapem, po przeprowadzeniu którego można myśleć o renowacji poszczególnych ołtarzy i całego wnętrza. W związku z pracami świątynia wyłączona jest z użytku. Parafianie mają możliwość tymczasowo korzystać z kościoła w położonym nieopodal Domaniewie. Zakończenie prac planowane jest w I połowie października.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.