Spotkanie arcybiskupa Grzegorza z neoprezbiterami
13:12 | 28.08.2019 | Wyświetleń: 2246 | Autor: ks. Paweł Kłys

Kończą się wakacje, co oznacza, że za chwilę rozpocznie się nowy rok szkolny i katechetyczny. W tych dniach swoją posługę w parafiach, do których zostali posłani w dniu święceń kapłańskich, rozpoczną także tegoroczni księża neoprezbiterzy.

W przeddzień rozpoczęcia swojej nowej posługi, zostali zaproszeni do domu biskupiego, aby spotkać się z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa liturgią godzin w prywatnej kaplicy księdza arcybiskupa, a następnie młodzi księża wysłuchali konferencji, która wygłosił dla nich łódzki pasterz. Kapłańskie spotkanie ojca diecezji z duchowymi synami zakończy wspólny obiad.

Wakacyjne spotkania księży neoprezbiterów z arcybiskupem łódzkim to zwyczaj, który pozwala na nawiązanie relacji między biskupem i jego współpracownikami – duchownymi Archidiecezji Łódzkiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.