Oaza Dzieci Bożych w Krużlowej
07:34 | 09.08.2019 | Wyświetleń: 612 | Autor: Łucja Niźnikowska

Tradycja łódzkich Oaz w Krużlowej Wyżnej ma już swoją długość. W tej szkole pod górą odbywały się już Oazy Nowej Drogi (młodzież “gimnazjalna”), Oazy Nowego Życia (młodzież licealna/dorośli), a także Oazy Dzieci Bożych. Te ostatnie zdominowały w tym roku tę górską wioskę. W obecnie trwającym, drugim turnusie rekolekcje swoje przeżywają dzieci w wieku 10-13 lat.

Stopień III Oazy Dzieci Bożych, bo taki przyszło nam tu odbywać, próbuje odkryć przed młodymi adeptami wiary tajemnicę Boga Ojca, ukrytą w modlitwie Ojcze Nasz. Każdy dzień ma nas przybliżyć do części tej tajemnicy, poprzez Mszę św., spotkania w grupach, szkołę liturgii. Ale program, po wypełnieniu tych chwalebnych obowiązków, nie zwalnia. Po obiedzie chłopaki i dziewczyny specjaliozują się w różnorakich działaniach, takich jak wędrowanie, bycie patriotą, panią domu, czy artystką.

Moderatorem, czyli prowadzącym nas duszpasterzem jest ks. Mariusz Pielużek, a wspomaga go 9-osobowa diakonia.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.