Łódzcy katecheci pielgrzymowali do Ziemi Świętej
07:00 | 10.08.2019 | Wyświetleń: 1001 | Autor: ks. Marcin Wojtasik

To był wyjątkowy początek wakacji dla grupy katechetów i nauczycieli z Archidiecezji Łódzkiej. W dniach 25 czerwca – 3 lipca 2019 r. odbyli na pielgrzymkę do Ziemi Świętej – śladami wiary proroków, Jezusa i Świętej Rodziny. Zorganizowało ją lubelskie biuro podróży Egeria, a jej przewodnikiem duchowym był ksiądz Marcin Wojtasik, przewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej Łódzkiej.

Większość uczestników w Izraelu gościła po raz pierwszy. Możliwość odwiedzenia historycznych miejsc, znanych z kart Pisma Świętego, konfrontacji własnych wyobrażeń i wiedzy ze współczesną rzeczywistością sprawiły, że każdy dzień pielgrzymki był niezwykły, pełen modlitwy – wspólnej podczas mszy świętych oraz indywidualnej, rozważań, lektury Słowa Bożego, wzruszeń, ale i wysiłku fizycznego. Miejsca kultu Jezusa, Jego Matki Maryi i ziemskiego ojca Józefa, Jego uczniów oraz przyjaciół, wpisane w niesamowite krajobrazy i klimat Ziemi Świętej Izraela i Palestyny w każdym z pielgrzymów wywołały moc niezapomnianych wrażeń. W trakcie dziewięciodniowej podróży odwiedzili m.in.: Nazaret – bazylikę i Grotę Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, kościół Św. Józefa, Kanę Galilejską (gdzie małżeństwa odnowiły swoje śluby), Górę Tabor, Pustynię Judzką, miasto Jezusa – Kafarnaum, pływali łodzią po Jeziorze Galilejskim, odnowili przyrzeczenia chrzcielne nad Jordanem, zażyli kąpieli w Morzu Martwym, w Betlejem zgłębiali tajemnice Narodzenia Pańskiego w bazylice Narodzenia, w starej części Jerozolimy gwarnymi uliczkami przebyli Drogę Krzyżową od kościoła Biczowania do bazyliki Grobu Pańskiego, byli w Ogrodzie Oliwnym, Grocie Zdrady, Wieczerniku. Z różnych perspektyw podziwiali panoramę Jerozolimy. Zwiedzili Dzielnicę Żydowską ze Ścianą Płaczu, a także Yad Vashem – Instytut Pamięci Ofiar Zagłady. W Betanii nawiedzili sanktuarium Wskrzeszenia Łazarza, na Górze Syjon – bazylikę Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny…

W każdym ze świętych miejsc, kościołów, sanktuariów, grot, których nie sposób tu wyliczyć, uczestnicy pielgrzymki rozmawiali z Panem Bogiem powierzając Mu swoje życie i intencje, jakie przywieźli. Dodatkowo nawiązali serdeczne relacje między sobą, które na pewno przerodzą się w przyjaźnie. Zrobili tysiące zdjęć, kupili mnóstwo dewocjonaliów, pamiątek dla siebie i swoich bliskich. Doświadczenia i przeżycia z Ziemi Świętej przyczyniły się do pogłębienia wiary wszystkich uczestników, a dla katechetów staną się  inspiracją do codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.