Jubileusz 20 lat prezbiteratu
11:15 | 31.05.2019 | Wyświetleń: 1899 | Autor: Piotr Drzewiecki

Kapłani, którzy 29 maja 1999 roku przyjęli święcenia prezbiteratu, świętowali swój jubileusz w kolegiacie łaskiej. Mszy świętej przewodniczył, tak samo jak dwadzieścia lat temu, abp Władysław Ziółek.

W homilii abp senior nawiązał do osoby św. Jana Pawła II. – Chcemy razem z Maryją czuwać w wieczerniku Bożego Kapłaństwa. Święcenia przyjęliście jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II, a jubileusz przeżywacie w przededniu 40. rocznicy jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Papież Polak pomagał nam kapłanom zrozumieć, że trzeba najpierw otworzyć się na Jezusa, by odnaleźć głębię i sens kapłańskiego powołania. On jest powołany przez Chrystusa i dla Chrystusa w ludziach. To powołanie konkretyzuje się w drugim człowieku. „Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem” (…) – mówił abp Ziółek.

Następnie celebrans wskazał na zadania prezbiteratu i współczesne problemy. – Kapłan, który na mocy święceń żyje tajemnicą Chrystusa, ma ukazywać człowiekowi Chrystusa jako klucz do zrozumienia samego siebie. Czyni to głosząc Ewangelię i dając osobiste świadectwo bezwzględnego i całkowitego oddania się Jezusowi. Samego człowieka nie stać na to. Tu potrzeba Bożego działania. Żyć i być całkowicie dla innych. Kapłan nie należy do siebie, ale do ludzi, którym służy. Dlatego tak ważne by był blisko człowieka i jego spraw. Kapłaństwo jest przeznaczone na użytek Kościoła i świata. On ma wolą, myślą i sercem wskazywać na Boga. Dlatego służba kapłańska będzie nieodzowna w każdym czasie, bez względu na poglądy i kulturę. Ludzie widzą w nas drogowskaz, byśmy wyprowadzali ich z ciemności do światła. Niektórzy domagają się zeświedczenia stanu kapłańskiego. Epoka nasza cechuje się manipulacją. Nie możemy ulec żadnej z nich! Potrzebujemy kapłana, który oddaje się ochoczo działaniu Pisma Świętego, żarliwie się modli, z całym przekonaniem głosi Ewangelię, umie bezinteresownie miłować, jest blisko wszystkim, szczególnie ubogim. Takich kapłanów potrzebujemy. Drodzy jubilaci! Wasza droga kapłaństwa wciąż trwa. Przed wami wiele radości, ale i trudności. Potrzeba byście byli zawsze obecnie służąc Bogu i ludziom – mówił abp Ziółek.

Mszę świętą zakończyło błogosławieństwo oraz odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego. Na zakończenie był czas na życzenia i wspomnienia sprzed 20 lat.  29 maja 1999 roku święcenia prezbiteratu z rąk ówczesnego arcybiskupa łódzkiego Władysława Ziółka otrzymali: ks. Piotr Pirek, ks. Jacek Kacprzak, ks. Robert Batolik, ks. Robert Kuźma, ks. Adam Grałek, ks. Leszek Stefanek oraz nieobecny podczas jubileuszu ks. Robert Nowak.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.